14. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN TỚI SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THU GOM PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

Trang Bùi Thị Thu, Huê Hoàng Thị, Ngọc Nguyễn Bích, Yến Trịnh Kim

Giới thiệu

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm cá nhân tới sự sẵn lòng tham gia của người dân trong việc thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt hộ tỉnh đại diện cho khu vực nông thôn ven biển. Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy nhân tố “hiểu biết về môi trường” có ảnh hưởng lớn nhất, từ đó chính quyền tỉnh Nam Định có thể lựa chọn những giải pháp nâng cao trình độ hiểu biết và thái độ về môi trường để thúc đẩy nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như hành vi phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giúp giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường cần xử lý xuống mức thấp nhất và giảm áp lực cho các cơ quan quản lý. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp phù hợp đối với từng nhân tố tác động mạnh đến chỉ số nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, giải pháp cải thiện nhân tố hiểu biết, nhân tố thái độ về môi trường và đưa thêm các giải pháp về nhân lực, vật lực. Điều này thực sự rất cần thiết cho hoạt động thúc đẩy phân loại chất thải sinh hoạt nhằm giảm thiểu lượng chất thải sinh hoạt cần xử lý đồng thời nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi về môi trường góp phần bảo vệ môi trường hiện nay.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2019. Chuyên đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Nxb. Dân Trí.
[2]. Châu Loan (2022). Nam Định nỗ lực thu gom, xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Tạp chí Môi trường, Hà Nội.
[3]. Hoàng Nam (2021). Bảo vệ môi trường biển: Tình trạng ô nhiễm ở mức đáng báo động. Hà Nội.
[4]. Hair và cộng sự (2009). Multivariate data analysis. 7th Edition, 116.
[5]. Glover T., (2003). Developing operational definitions and measuring interobserver reliability using house crickets (Acheta domesticus). In exploring animal behavior in laboratory and field, ed. B.J. Ploger and K. Yasukawa. San Diego. Academic Press, 31-40.
[6]. Nunnally, J., (1978)., Psychometric Theory. New York, McGraw-Hill.

Các tác giả

Trang Bùi Thị Thu
btttrang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Huê Hoàng Thị
Ngọc Nguyễn Bích
Yến Trịnh Kim
Bùi Thị Thu, T., Hoàng Thị, H., Nguyễn Bích, N., & Trịnh Kim, Y. (2023). 14. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN TỚI SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THU GOM PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 138–148. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/535
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4