04. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Khuy Nguyễn Thị, Quân Lê Minh, Hảo Vũ Thị Thúy

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở phỏng vấn 60 hộ dân bị thu hồi đất và 30 cán bộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 02 dự án nghiên cứu; Dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh với diện tích thu hồi đất là 44.315,0 m2 chủ yếu là diện tích đất nông nghiệp (96,65 %) của 257 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức; Dự án xây dựng đường Tam Trinh trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ diện tích thu hồi đất 3.768,97 m2 số hộ gia đình, cá nhân đã thu hồi đất là 74 hộ và 6 tổ chức. Qua số liệu thu thập đã so sánh, đánh giá được thực trạng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 02 dự án quy hoạch đồng thời nắm bắt được những thuận lợi như người dân có thiện chí hợp tác và phối hợp, giúp người dân ổn định đời sống yên tâm sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là chênh lệch về giá bồi thường của Nhà nước với giá thị trường. Từ thực trạng trên, quận Hoàng Mai cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Mai Xuân Huy (2019). Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[2]. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai (2021). Báo cáo thống kê đất đai năm 2021.
[3]. UBND quận Hoàng Mai (2022). Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/QU ngày 10/01/2022 của quận ủy Hoàng Mai về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.
[4]. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai (2021). Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng năm 2021.
[5]. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai (2022). Báo cáo Quý I, II năm 2022.

Các tác giả

Khuy Nguyễn Thị
ntkhuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Quân Lê Minh
Hảo Vũ Thị Thúy
Nguyễn Thị, K., Lê Minh, Q., & Vũ Thị Thúy, H. (2023). 04. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 38–51. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/525
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 79
Download :27