07. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

Khánh Đào Văn

Giới thiệu

Nghiên cứu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của người sử dụng đất ở. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên chọn 240 người sử dụng đất để điều tra, phạm vi nghiên cứu trên địa bàn chỉ đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Sử dụng thang đo 5 mức của Likert để đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2019 - 2022, tại huyện có 7.653 giao dịch quyền sử dụng đất. Trong đó chuyển nhượng quyền của người sử dụng đất có số lượng giao dịch cao nhất với 3.200 giao dịch. Các giao dịch chủ yếu thực hiện đối với đất ở. Trên 80 % các giao dịch đã hoàn tất tất cả các thủ tục hành chính. Thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất được đánh giá là dễ hiểu và dễ thực hiện, thời gian thực hiện các thủ tục nhanh, việc tìm kiến thông tin và khả năng thực hiện các quy định dễ. Tuy nhiên phí giao dịch còn cao. Để nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của người sử dụng đất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường giáo dục và phổ biến pháp luật, đơn giản hóa thủ tục thực hiện quyền sử dụng đất, tăng đầu tư vào cơ sở vật chất, hoàn thiện chính sách thu phí để thực hiện quyền của người sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc (2019 - 2022). Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các năm 2019, 2020, 2021, 2022.
[2]. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
[3]. Likert R. (1932). A Technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, Vol. 140, No. 55.
[4]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc (2022). Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
[5]. Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai 2013. Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội.
[6]. UBND huyên Cao Lộc (2022). Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc năm 2022.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh.qldd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đào Văn, K. (2023). 07. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 76–87. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/511
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33