15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

Mạnh Nguyễn, Khuy Nguyễn Thị, Tuấn Phạm Anh, Hảo Vũ Thị Thúy

Giới thiệu

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi tại một số dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trên cơ sở phỏng vấn 60 hộ dân bị thu hồi đất và 20 cán bộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tại 02 dự án: Khu dân cư thương mại xã Hải Thanh và xây dựng cầu Thịnh Long (giai đoạn 2). Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ gặp một số khó khăn chính như: Chênh lệch giá bồi thường, người dân không phối hợp. Ngoài ra, chính sách chuyển đổi nghề và tìm việc làm còn bất cập, chưa tạo được việc làm phù hợp cho người có đất bị thu hồi đặc biệt là người dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Từ thực trạng trên, huyện Hải Hậu cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Đình Bồng và Đỗ Hậu (2015). Quản lý đất đai và bất động sản đô thị. Nxb. Xây dựng.
[2]. Nguyễn Tấn Hưng, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Tường Vy (2022). Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí của hội khoa học đất Việt Nam, số 66/2022, tr.99 - 105.
[3]. UBND huyện Hải Hậu (2020). Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu năm 2020.
[4]. UBND huyện Hải Hậu (2020). Báo cáo kết quả năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
[5]. UBND huyện Hải Hậu (2020). Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 của huyện Hải Hậu.

Các tác giả

Mạnh Nguyễn
Khuy Nguyễn Thị
ntkhuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tuấn Phạm Anh
Hảo Vũ Thị Thúy
Nguyễn, M., Nguyễn Thị, K., Phạm Anh, T., & Vũ Thị Thúy, H. (2023). 15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 138–149. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/502
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33