12. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN XÂM NHẬP MẶN Ở VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN

Hợp Trần Quang, Linh Nguyễn Thị Thùy

Giới thiệu

Chế độ thủy văn của Tứ Giác Long Xuyên chịu sự chi phối mạnh của chế độ dòng chảy thượng nguồn sông Mê Công, chế độ dòng chảy của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chế độ mưa nội đồng và thủy triều. Độ dốc lòng sông nhỏ, địa hình khá bằng phẳng, gây khó khăn trong việc thoát lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho nước mặn xâm nhập sâu vào dòng chính và kênh rạch nội đồng. Xâm nhập mặn do nước biển do nước biển dâng làm giảm chất lượng nước ngọt gây bất lợi cho vùng Tứ chảy ngược vào các kênh tăng lên Giác Long Xuyên. Bài báo đã nghiên cứu và chỉ ra được cơ sở và phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn của vùng TGLX trong những năm gần đây.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đối khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
[2]. Trần Hồng Thái (2013). Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình KHCN cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15
[3]. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2004). Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển KTXH của ĐBSCL.
[4]. IPCC (2007). Báo cáo của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu.

Các tác giả

Hợp Trần Quang
tqhop@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Linh Nguyễn Thị Thùy
Trần Quang, H., & Nguyễn Thị Thùy, L. (2017). 12. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN XÂM NHẬP MẶN Ở VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 100–104. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/50
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31