09. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH NINH BÌNH

Khuy Nguyễn Thị, Thương Nguyễn Thị Thu, Anh Thái Thị Lan, Thảo Hoàng Thị Phương

Giới thiệu

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu cho thấy, tính đến 31/12/2020 tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 141.178,14 ha, tăng 2.499,34 ha so với kết quả điều chỉnh quy hoạch được duyệt do hoàn thành công tác đo đạc lại bãi bồi tại huyện Kim Sơn và giải quyết tranh chấp tại huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan với tỉnh Hòa Bình. Đến năm 2020, tỉ lệ đất đã được khai thác đưa vào sử dụng tại tỉnh Ninh Bình chiếm tỉ lệ cao, đạt 96,68 % tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 đạt tỉ lệ chưa cao so với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp thực hiện đạt 114,08 %; Đất phi nông nghiệp đạt tỉ lệ thấp là 75,59 %; Đất chưa sử dụng đạt 184,94 %. Tỉ lệ các công trình dự án thực hiện trong giai đoạn này đạt tỉ lệ rất thấp so với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Kết quả này cho thấy trong giai đoạn tới, tỉnh Ninh Bình cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[3]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (2020). Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.
[4]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (2020). Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.
[5]. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2017). Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình.
[6]. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2021). Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 của tỉnh Ninh Bình.

Các tác giả

Khuy Nguyễn Thị
ntkhuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thương Nguyễn Thị Thu
Anh Thái Thị Lan
Thảo Hoàng Thị Phương
Nguyễn Thị, K., Nguyễn Thị Thu, T., Thái Thị Lan, A., & Hoàng Thị Phương, T. (2023). 09. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH NINH BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 83–95. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/480
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 84
Download :33