06. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỶ LỆ 1:10.000 BẰNG ẢNH VỆ TINH LẬP THỂ SPOT 6, 7

Triều Cao Xuân, Hiếu Phan Trung, Nhung Nguyễn Thị Trang, Thúy Lê Ngọc, Minh Phạm Tuyết

Giới thiệu

Bài báo giới thiệu một quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể được xây dựng từ các kết quả nghiên cứu thực nghiệm cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng: Để tăng dày khối ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể phục vụ đo vẽ địa hình, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 tại những khu vực có địa hình dốc yêu cầu thể hiện đường bình độ ở khoảng cao đều 10 m thì chỉ cần tối thiểu 14 điểm khống chế ảnh; Việc thành lập mô hình số độ cao đảm bảo yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 với khoảng cao đều đường bình độ cơ bản 10 m có thể thực hiện bằng phương pháp kết hợp đo vẽ lập thể với nội suy điểm độ cao tự động và thay thế được việc cập nhật biến động địa hình bằng các giải pháp đo đạc trực tiếp ngoại nghiệp. Đo vẽ lập thể có thể xác định được một số đối tượng mà trên bình đồ ảnh rất khó xét đoán chính xác. Ngoài công đoạn thành lập mô hình số độ cao, quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể rất quen thuộc với quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 đang được áp dụng trong thực tiễn sản xuất hiện nay.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (2016). Xây dựng CSDL nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Dự án.
[2]. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (2018). Bổ sung, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia các tỷ lệ khu vực các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ (từ Thừa Thiên Huế trở ra). Dự án.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005). Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 bằng công nghệ ảnh số (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BTNMT ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng.
[5]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 69/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh.
[6]. P. Nonin, D. Decluseau, L. Gabet, M. Bernard (2013). Capabilities of SPOT 6. https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/280_proceeding.pdf.
[7]. Gerry Mitchell (2016). https://www.photosat.ca/satellite-surveying-solutions/satellite-surveying/accuracy/accuracy-studies/spot-7-eritrea/.
[8]. SPOT Imagery User Guide - Airbus Defence and Space. https://www.intelligence-airbusds.com/files/pmedia/edited/r18072_9_spot_6_technical_sheet.pdf.
[9]. Philip Cheng (2015). Pan - sharpening, DEM extraction and Geometric Correction - SPOT-6 and SPOT-7 Satellites. https://www.researchgate.net/publication/273996652.
[10]. Ugur Alganci, Barris Bessol, Elif Sertel (2018). Accuracy assessment of different digital surface models. ISPRS Int. J. Geo-Inf, 7, 114. Doi:10.3390/ijgi7030114.
[11]. Bangun Muljo Sukojo, Friska Melia Ode Binta (2017). Analysis of orthorectification accuracy of Pleiades and SPOT 6 images for mapping basic of RDTR coastal area (case study: District of Jenu, Tuban). IOP Conference series: Earth ans Environment Science 165 (2018) 012018. doi:10.1088/1755-1315/165/1/012018.

Các tác giả

Triều Cao Xuân
trieucx@gmail.com (Liên hệ chính)
Hiếu Phan Trung
Nhung Nguyễn Thị Trang
Thúy Lê Ngọc
Minh Phạm Tuyết
Cao Xuân, T., Phan Trung, H., Nguyễn Thị Trang, N., Lê Ngọc, T., & Phạm Tuyết, M. (2023). 06. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỶ LỆ 1:10.000 BẰNG ẢNH VỆ TINH LẬP THỂ SPOT 6, 7. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 52–61. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/477
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 4
Download :2

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :2