04. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN VÙNG NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ Ở CÁC KHU VỰC SƯỜN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA BẰNG PHƯƠNG PHÁP AL.HOMOUD - MASANAT VÀ PHẦN MỀM GEOSLOPE

Kiệt Võ Anh, Chanh Bùi Văn, Ton Nguyễn, Nam Bùi Thanh

Giới thiệu

Đánh giá và phân vùng nguy cơ sạt lở đất đá để có biện pháp phòng tránh thiên tai và phục vụ quy hoạch phát triển địa phương là rất cần thiết và cấp bách hiện nay, nhất là ở những khu vực đồi núi ở tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là thành phố Nha Trang. Dựa trên các kết quả thu thập, điều tra khảo sát thực địa, tiến hành đánh giá mức độ nhạy cảm bằng phương pháp Al. Homoud và Y. Masanat (đánh giá các yếu tố thạch học, góc dốc, thế nằm của đá, lượng mưa, góc nghiêng của sườn dốc, độ cao của sườn dốc,…). Từ kết quả đánh giá mức độ nhạy cảm của đất đá, kết hợp sử dụng các phần mềm chuyên môn (MapInfor, Arc GIS,...) tiến hành nội suy phân vùng nguy cơ sạt trượt lở đất đá, đồng thời sử dụng phần mềm Geo Slope để kiểm chứng mức độ ổn định của sườn dốc tại các vị trí đặc trưng đã cho kết quả rất đáng tin cậy.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Đức Thái (2003). Các dạng tai biến địa chất ven đường bờ biển Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa, số 6 - 2003. Nha Trang.
[2]. Đỗ Kim Hoan và nnk (2007). Báo cáo điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hòa đến Bình Thuận). Lưu trữ Liên đoàn địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung. Nha Trang.
[3]. Ngô Tuấn Tú và nnk (1996). Báo cáo điều tra địa chất đô thị thành phố Nha Trang. Lưu trữ Liên đoàn địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung. Nha Trang.
[4]. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ (2020). Đặc điểm khí hậu và thủy văn tỉnh Khánh Hòa.
[5]. Vũ Ngọc Trân và nnk (2000). Báo cáo tổng kết dự án điều tra, thành lập loạt bản đồ địa chất môi trường tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ 1/100.000. Lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Các tác giả

Kiệt Võ Anh
voanhkiet64@gmail.com (Liên hệ chính)
Chanh Bùi Văn
Ton Nguyễn
Nam Bùi Thanh
Võ Anh, K., Bùi Văn, C., Nguyễn, T., & Bùi Thanh, N. (2023). 04. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN VÙNG NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ Ở CÁC KHU VỰC SƯỜN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA BẰNG PHƯƠNG PHÁP AL.HOMOUD - MASANAT VÀ PHẦN MỀM GEOSLOPE. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 31–40. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/475
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM

Nhung Đỗ Thị, Vân Nguyễn Thị Thảo, My Nguyễn Thị Diễm, Phương Đặng Đỗ Lâm, Đào Bùi Thị Thúy, Mạnh...
Abstract View : 113
Download :28

15. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỶ SỐ TẦN SUẤT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NHẠY CẢM TRƯỢT LỞ. KHU VỰC THỬ NGHIỆM: XÃ PHÌN NGAN, TỈNH LÀO CAI

Hiển Đỗ Minh, Hoàng Nguyễn Văn, Dũng Mai Lê, Hương Ngô Thị, Dũng Lương Hữu, Phong Nguyễn Bình
Abstract View : 265
Download :50