03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ

Giới thiệu

Quản trị tài nguyên nước thông minh bản chất là sự kết hợp giữa mô hình quản trị tài nguyên nước tổng hợp với thông tin và truyền thông. Căn cứ vào kết quả tổng hợp số liệu thực tế và dự báo về lượng mưa, lượng bốc thoát hơi nước tiềm năng và biến động tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và thực tế quản lý tài nguyên nước ở khu vực, Hàn Quốc và trên thế giới, nhóm tác giả đã nghiên cứu phát triển mô hình về quản trị tài nguyên nước thông minh phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Kết quả bước đầu hình thành được mô hình quản trị tài nguyên nước thông minh cho lưu vực Sông Hồng - Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu. Mô hình được thiết lập dựa trên năm nguyên tắc là 1) Thống nhất nguyên tắc quản lý tổng hợp trên toàn bộ lưu vực sông; 2) Phối hợp liên ngành trong quản lý nhu cầu sử dụng nước; 3) Minh bạch và sự tham gia của công chúng; 4) Đảm bảo tính bền vững của việc sử dụng tài nguyên nước, bao gồm bảo vệ các hệ sinh thái; 5) Ổn định tài chính trong quản lý nước và sử dụng các công cụ kinh tế.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012). Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012.
[2]. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2023). Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 6 tháng 2 năm 2023 về phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực Sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[3]. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2022). Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2022 về phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[4]. The European Union Water Initiative (2012). Manual of European Environmental Policy. Farmer, A.M (Editor), p. 1043. Routledge, London.
[5]. Cho, M. R. (2003). Trend and prospect of urbanization in Korea: Reflections on Korean cities. Economy and Society v.60. p.10 - 39.
[6]. Choi, Suing-il (2012). The research outline of intelligent management system of water distribution network. The 9th International Symposium on Water Supply Technology. 20 - 22nd November, 2012. Yokohama, Japan.
[7]. Global Water Partnership Technical Advisory Committee (TAC). ©Global Water Partnership SE -105 25 Stockholm, Sweden.
[8]. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2021). Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05 tháng 11 năm 2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Các tác giả

Nghĩa Ngyễn Chí
nguyenchinghia@gmail.com (Liên hệ chính)
Quân Trần Anh
Tùng Tống Thanh
Sinh Đỗ Trường
Hoan Hoàng Văn
Lĩnh Nguyễn Đỗ
Ngyễn Chí, N., Trần Anh, Q., Tống Thanh, T., Đỗ Trường, S., Hoàng Văn, H., & Nguyễn Đỗ, L. (2023). 03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 21–30. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/474
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31

05. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG XÃ HỘI DO XÂM NHẬP MẶN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 257
Download :107