15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI MỘT SỐ KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Yến Nguyễn Thị Hải

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quỹ đất nhà ở xã hội và đất công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm công tác rà soát, tiếp nhận quỹ đất 20 % diện tích phát triển nhà xã hội trong dự án đô thị và quỹ đất xây dựng công trình công cộng tại 13 khu đô thị, dự án được giao đất giai đoạn 2017 - 2021. Kết quả này cho thấy, tỷ lệ quỹ đất nhà ở xã hội còn thấp chỉ khoảng 2,17 % và đất công trình công cộng là 5,82 %. Quỹ đất này về cơ bản cũng đã được giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội quản lý; Một số lô đất đã được đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Để nâng cao hiệu quả việc quản lý và phát triển quỹ đất nói trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính sách, giải pháp về kinh tế, tài chính và về kỹ thuật trong quản lý đất đai.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015). Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
[2]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2021). Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
[4]. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội (2017 - 2021). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Các tác giả

Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Thị Hải, Y. (2022). 15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI MỘT SỐ KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 141–152. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/470
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33