9. XÂY DỰNG KỊCH BẢN PHÂN BỔ NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG VỆ

Giang Nguyễn Tiền, Hà Nguyễn Ngọc, Nhân Phạm Quý

Giới thiệu

Bài báo giới thiệu quá trình xây dựng kịch bản phân bổ và kết quả phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ. Có 4 kịch bản tính cân bằng nước được lựa chọn để tính toán và làm cơ sở để lựa chọn lượng nước được phân bổ cho các đối tượng sử dụng. Trong điều kiện bình thường, với tần suất nước đến 85%, tổng lượng nước có thể phân bổ là 665,86 triệu m3, đây là cơ sở để tiến hành xây dựng các kịch bản phân bổ nguồn nước mặt lưu vực sông Vệ theo theo từng đối tượng sử dụng trên từng tiểu lưu vực. Kết quả phân bổ nguồn nước mặt lưu vực sông Vệ theo các kịch bản đã xác định các khả năng đáp ứng trên 98% nhu cầu sử dụng theo từng đối tượng sử dụng và trên 95% nhu cầu sử dụng theo từng tiểu lưu vực. Kết quả trên cũng sẽ là cơ sở để xây dựng các phương án phân bổ nguồn nước trong các tình huống khác nhau và theo các tiêu chí, chỉ tiêu phân bổ nguồn nước mặt lưu vực sông Vệ. Một sơ đồ quá trình lập phân bổ nguồn nước lưu vực sông được đề xuất như là một phương pháp tiến hành áp dụng thực nghiệm trong quá trình triển lập phân bổ nguồn nước đối với các lưu vực sông khác.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Tiền Giang (2016). Chỉ số tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vệ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 67-76.
[2]. Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Tiền Giang (2015). Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Vệ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, số 3S (2015) 104-115.
[3]. Nguyễn Chí Công, Nguyễn Ngọc Hà (2014). Phương pháp phân bổ nguồn nước lưu vực sông trong tình huống thiếu nước trên cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nước, Tài nguyên và Môi trường, kỳ 2 - tháng 10/2014, 22-23.
[4]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 về quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước.
[5]. Nguyễn Ngọc Hà (2012). Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ, Luận văn Thạc sĩ khoa học.
[6]. Trung tâm quy hoạch tài nguyên nước quốc gia (2013). Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, báo cáo tổng hợp.
[7]. Viện Quy hoạch Thủy lợi (2013). Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo tổng hợp,
[8]. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2013, NXB Thống kê 2014.
[9]. R, Speed, Li Y,, T, Le Quesne, G, Pegram and Z, Zhiwei (2013). Basin Water Allocation Planning: Principles, procedures and approaches for basin allocation planning, UNESCO, Paris.
[10]. Tô Trung Nghĩa (2004). Luận giải về kịch bản trong quy hoạch chiến lược phát triển tài nguyên nước, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường Vol.5.

Các tác giả

Giang Nguyễn Tiền
Hà Nguyễn Ngọc
Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Tiền, G., Nguyễn Ngọc, H., & Phạm Quý, N. (2017). 9. XÂY DỰNG KỊCH BẢN PHÂN BỔ NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG VỆ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 73–83. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/47
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31