02. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC TỈNH AN GIANG

Tâm Hồ Thị Thanh

Giới thiệu

Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát hiện trạng quy trình xử lý nước thải của Công ty TNHH phòng khám Đa khoa Bình An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Qua kết quả khảo sát cho biết hệ thống xử lý nước thải được thiết kết với công suất là 6 m3/ngày.đêm, nhưng lưu lượng thải thực tế dao động từ 3 đến 5 m3/ngày.đêm. Kết quả phân tích nước thải đầu vào tại bể thu gom và đầu ra của mương thoát nước cho biết pH là 7,19 - 6,7, TSS là 38 - 15 mg/l, BOD5 là 37 - 57 mg/l, COD là 80 - 103 mg/l, Amoni (N - NH4+) là 45,18 - 8,75 mg/l, Sunfua (tính theo H2S) là 0,04 - 0,04 mg/l, Nitrat (N - NO3-) là 0,06 - 0,03 mg/l, Phosphat (P - PO43-) là 4,55 - 0,84 mg/l, Dầu mỡ ĐTV là 0,3 - 1,31 mg/l, Tổng Coliforms là 2,7 × 103 - 2,4 × 103 MPN/100 ml, Salmonella, Vibrio cholera và Shigella thì không phát hiện (KPH - KPH). Hệ thống xử lý nước thải kết hợp lý sinh học để xử lý rất hiệu quả thông số Amoni (N - NH4+), nhưng thông số BOD5 và COD tăng nhẹ là do sự phân hủy vi sinh vật trong bể sinh học. Các thông số trên đều đạt quy chuẩn (QCVN 28:2010/BTNMT, cột B, Cmax) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là mương thoát nước dẫn ra cống thoát nước thải chung của thành phố Châu Đốc.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, QCVN 28:2010/BTNMT.
[2]. Công ty TNHH phòng khám Đa khoa Bình An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (2019). Tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành và bảo trì bảo dưỡng thiết bị của hệ thống xử lý nước thải với công suất 6 m3/ngày.đêm.
[3]. Nguyễn Văn Phước (2014). Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Nxb. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
[4]. Bộ Xây dựng (2007). Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 về bệnh viện đa khoa - hướng dẫn thiết kế.
[5]. Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (2019). Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường. Phòng khám Đa khoa Bình An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Các tác giả

Tâm Hồ Thị Thanh
htttam@agu.edu.vn (Liên hệ chính)
Hồ Thị Thanh, T. (2022). 02. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC TỈNH AN GIANG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 12–20. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/457
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

No Related Submission Found