01. DỰ BÁO MỨC ĐỘ KHÔ HẠN ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU RCP4.5 (GIAI ĐOẠN 2020 - 2035) TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Tâm Phạm Thanh, Thơ Lê Văn, Biên Trần Xuân

Giới thiệu

Đắk Lắk là địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây Đắk Lắk cũng là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng khô hạn. Từ kịch bản biến đổi khí hậu RCP4.5 đầu thế kỷ 2020 - 2035, nghiên cứu đã xây dựng bản đồ dự báo mức độ khô hạn đến năm 2035. Bằng công nghệ ArcGIS nghiên cứu tiến hành chồng xếp bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ dự báo mức độ khô hạn. Từ đó, xác định được mức độ khô hạn theo đơn vị hành chính và mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035. Cụ thể mức độ khô hạn nhẹ là 773.782 ha, mức độ khô hạn trung bình là 252.717 ha, mức độ khô hạn nặng là 43.468 ha.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Kịch bản BĐKH khuyến cáo năm 2020.
[3]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk (2017). Kết quả thống kê đất đai năm 2017.
[4]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk (2022). Kết quả thống kê đất đai năm 2022.
[5]. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2022). Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
[6]. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2022). Dự thảo quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Các tác giả

Tâm Phạm Thanh
Thơ Lê Văn
Biên Trần Xuân
txbien.ph@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Thanh, T., Lê Văn, T., & Trần Xuân, B. (2022). 01. DỰ BÁO MỨC ĐỘ KHÔ HẠN ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU RCP4.5 (GIAI ĐOẠN 2020 - 2035) TẠI TỈNH ĐẮK LẮK. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 3–11. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/456
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả