15. PARAMETER SENSITIVITY ASSESSMENT OF DNDC (DENITRIFICATION - DECOMPOSITION: DECOMPOSITION - DENITRIFICATION) MODEL WHEN CALCULATING N2O GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM MAIZE CULTIVATION

Trang Bui Thi Thu, Trinh Mai Van, Linh Hoang Tu, Huy Nguyen Duc, Huong Nguyen Thi Lan, Huong Nguyen Thu

Giới thiệu

This paper presents the results of the parameter sensitivity assessment of the DNDC (Denitrification - Decomposition: Decomposition - Denitrification) model when calculating N2O greenhouse gas emissions from maize cultivation. The research results show that water Conductivity, moisture saturation, ammonium concentration, nitrate concentration and soil salinity index are not affected; radiation quantity, wind regime, microbial activity index, porosity, rainwater collection index and lightning rate have little influence; the amount of fertilizer, temperature, rainfall, humidity, mechanical composition, soil C content, pH, field moisture, and topsoil density have the most influence. Research and select trial sites at Maize Research Institute, Dan Phuong, Hanoi, maize variety LVN17 to be planted in winter, on alluvial soil of the Red River. From the research results, the manager may propose measures to reduce N2O gas from the corn - growing process.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. C. Li, S. Frolking, T.A. Frolking (1992). A model of Nitrous oxide evolution from soil driven by rainfall events: model structure and sensitivity. Geophysical Research, 97, p. 9759 - 9776.
[2]. C. Li, S. Frolking, R. Harris (1994). Modelling carbon biogeochemistry in agricultural soils. Global Biogeochemical Cycles, 8, p. 237 - 254.
[3]. C. Li, A. Mosier, R. Wassmann, Z. Cai, X. Z Heng, Y. Hua ng, H. Tsuruta, J. Boonjawat, R. Lantin (2004). Modeling greenhouse gas emissions from rice based production systems: Sensitivity and upscaling. Global Biogeochemical Cycles, 18. Doi: 10.1029/2004GB1043.
[4]. H. Pathak, C. Li, R. Wassmann (2005). Greenhouse gas emissions from Indian rice fields: calibration and upscaling using the DNDC model. Biogeosciences, 2, p. 113 - 123.
[5]. Y.J. Babu, C.S. Li, S. Frolking, D.R. Nayak, T.K. Adhya (2006). Field validation of DNDC model for methane and nitrous oxide emissions from rice - based production systems of India. Nutr. Cycl. Agroecosys., 74, p. 157 - 174.
[6]. Y. Zhang, Y.Y. Wang, S.L. Su, C. Li (2011). Quantifying methane emissions from rice paddies in Northeast China by integrating remote sensing mapping with a biogeochemical model. Biogeosciences, 8(5), p. 122 - 123.
[7]. W. Salas (2013). C-AGG DNDC modeling update: Applied geosolutions and DNDC applications. Research and Training. http://c-agg.org/cm_vault/files/docs/Salas-C-AGG_March2013.pdf.
[8]. Luc Thi Thanh Them, Mai Van Trinh (2016). Application of DNDC model to calculate GHG emissions in wet rice cultivation on alluvial and saline soils in the coastal plain of Nam Dinh province (In Vietnamese). Vietnam Journal of Agricultural Science and Technology, 10(71), p. 82 - 86.
[9]. Ngo Duc Minh (2018). Research on simulation of GHG emissions (CH4, N2O) in rice soil environment in Vu Gia - Thu Bon river basin, Quang Nam province (In Vietnamese). Doctoral thesis, University of Natural Sciences, Vietnam National University, Hanoi.
[10]. Bui Thi Thu Trang, Chu Sy Huan, Mai Van Trinh, Dinh Thai Hung (2021). Research on the sensitivity of parameters and calibrates DNDC model for calculating emissions from paddy rice cultivation activities (In Vietnamese). Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, The Ministry of Science and Technology, ISSN 1859-4794, vol 63, no. 6, June 2021.
[11]. K. Yagi, H. Tsuruta, K. Kanda, K. Minami (1996). Effect of water management on methane emission from Japanese rice paddy field: automated methane monitoring. Global Biogeochem. Cycles, 10, p. 255 - 267.
[12]. T. K. Adhya, A. K. Rath, P. K. Gupta, P. R. Rao, S. N. Das, K. M. Parida, D. C. Parasher, N. Sethunathan (1994). Methane emission from flooded rice fields under irrigated conditions. Biol. Fert. Soils, 18, p. 245 - 248.
[13]. W. F. Lu, W. Chen, B. W. Duan, W. M. Guo, Y. Lu, R. S. Lantin, R. Wassmann, H. U. Neue (2000). Methane emissions and mitigation options in irrigated rice fields in southeast China. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 58, p. 65 - 73.
[14]. T. B. Sapkota, M. Rai, L. K. Singh, M. K. Gathala, M. L. Jat, J. M. Sutaliya, D. Bijarniya, M. K. Jat, R. K. Jat, C. M. Parihar, P. Kapoor, H. S. Jat, R. S. Dadarwal, P. C. Sharma, D. K. Sharma (2011). Greenhouse gas measurement from smallholder production systems: Guidelines for static chamber method. International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, India.
[15]. C. Li (2000). Modelling trace gas emissions from agricultural ecosystems. Nutrients Cycling in Agro - ecosystems, 58, p. 259 - 276.
[16]. R. Wassmann, R. S. Lantin, H. U. Neue, L. V. Buendia, T. M. Corton, Y. Lu (2000). Characterization of methane emissions from rice fields in Asia. III. Mitigation options and future research needs. Nutr. Cycl. Agroecosyst., 58, p. 23 - 36.
[17]. Li C., Narayanan V., Harriss R. (1996). Model estimate of N2O emissions from agricultural lands in the United States. Global Bio - geophysical Cycles, (10), p. 297 - 306.
[18]. Bouwman, A. F., L. J. M. Boumans and N. H. Batjes (2002). Emissions of N2O and NO from fertilized fields: Summary of available measurement data. Global Biogeochem Cycles, 16 (4), p. 1058. Doi:10.1029/2001GB001811.

Các tác giả

Trang Bui Thi Thu
btttrang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trinh Mai Van
Linh Hoang Tu
Huy Nguyen Duc
Huong Nguyen Thi Lan
Huong Nguyen Thu
Bui Thi Thu, T., Mai Van, T., Hoang Tu, L., Nguyen Duc, H., Nguyen Thi Lan, H., & Nguyen Thu, H. (2022). 15. PARAMETER SENSITIVITY ASSESSMENT OF DNDC (DENITRIFICATION - DECOMPOSITION: DECOMPOSITION - DENITRIFICATION) MODEL WHEN CALCULATING N2O GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM MAIZE CULTIVATION. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (43), 147–156. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/455
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4