7. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU VÀ GIS TRONG PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Nhung Vũ Thị, Lam Đào Thị Thanh , Hòa Trần Thị, Đức Bùi Minh

Giới thiệu

Với ý nghĩa là cơ sở để đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, phân hạng đất nông nghiệp hiện nay đã được hoàn thiện hơn về trình tự, nội dung, các chỉ tiêu phân hạng. Tuy nhiên, theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai thì phương pháp đã và đang được áp dụng vẫn còn một số những khó khăn, bất cập (chưa phát huy hết được vai trò trong lĩnh vực quản lý đất đai; các yếu tố được đánh giá như nhau về mức độ quan trọng, chưa thể hiện được ảnh hưởng qua lại của các yếu tố, vai trò của các yếu tố trội; chưa tranh thủ được tri thức của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau để đánh giá đối với từng mục đích sử dụng đất cụ thể, chưa có sự tích hợp giữa các phương pháp và công nghệ tiên tiến trong quá trình đánh giá... Chính vì vậy, việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu và GIS trong phân hạng đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng đất là rất cần thiết.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2009. Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, Phân hạng đánh giá đất đai.
[2]. Nguyễn Thế Đặng, Đào Châu Thu và Đặng Văn Minh, 2003. Đất đồi núi Việt Nam.
[3]. Đặng Văn Đức, 2001. Hệ thống thông tin địa lý.
[4]. Lê Cảnh Định, 2011. Tích hợp GIS và phân tích quyết định nhóm đa tiêu chuẩn trong đánh giá thích hợp đất đai.
[5]. Lê Cảnh Định, Tích hợp phần mềm ALES và GIS trong đánh giá đất đai.
[6]. Lê Thị Giang, 2012. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang.
[7]. Lưu Thị Ngoan, 2014. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCE-Multi Criteria Evaluation) để đánh giá thoái hoá đất.
[8]. Nguyễn Thị Lý, 2013. Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích hợp đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững.
[9]. Lê Phương Thúy, 2009. Ứng dụng phương pháp MCA & GIS để xác định vị trí chôn lấp bãi rác thải tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
[10]. Nguyễn Thị Thu Trang, 2013. Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
[11]. FAO – UNESCO, 1994. Soil map of the world (revisedlegend).
[12]. FAO Guidelines,1983. Land evaluation for rainfed agriculture.
[13]. Carver S.J, 1991. Integrating multi-criteria evaluation with Geographical Information Systems.
[14]. Sehgal, 1989. Classification and correlation of the Vietnamese soils.

Các tác giả

Nhung Vũ Thị
vuthinhung@gmail.com (Liên hệ chính)
Lam Đào Thị Thanh
Hòa Trần Thị
Đức Bùi Minh
Vũ Thị, N., Đào Thị Thanh , L., Trần Thị, H., & Bùi Minh, Đức. (2017). 7. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU VÀ GIS TRONG PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 52–64. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/45
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33