6. NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN ĐỊNH LƯỢNG GIỮA THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG LIPIT VÀ AXIT BÉO TRONG ZOOXANTHELLAE VÀ MÔ VẬT CHỦ CỦA MỘT SỐ LOÀI SAN HÔ BIỂN VIỆT NAM

Huyền Lưu Văn

Giới thiệu

Ở vùng nhiệt đới, nhiều loài tảo (điển hình là các loài thuộc chi Symbiodinium) – thường được gọi là zooxanthellae cộng sinh với các loài san hô. Trong hoạt động sống cộng sinh này, nhiều hợp chất được vận chuyển từ zooxanthellae đến mô vật chủ (san hô), Trong đó, lipit và các axit béo được coi là những hợp chất hữu cơ quan trọng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về mối tương quan giữa thành phần và hàm lượng lipit và axit béo trong zooxanthellae và mô vật chủ của một số loài san hô biển Việt Nam. Kết quả nghiên cứu không chỉ là cơ sở để xác định con đường sinh tổng hợp và vận chuyển lipit và axit béo giữa các polip san hô và zooxanthellae mà còn là cơ sở để đánh giá khả năng chống chịu trước những thay đổi của môi trường của các loài san hô khi sử dụng hai loại hợp chất hữu cơ quan trọng này.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Muscatine L, McCloskey LR, Marian RE (1981), Estimating the daily contribution of carbon from zooxanthellae to coral animal respiration. Limnol Oceanogr 26:601–611.
[2]. Patton JS, Burris JE (1983) Lipid synthesis and extrusion by freshly isolated zooxanthellae (symbiotic algae). Mar Biol 75:131–136.
[3]. Dalsgaard J, John MS, Kattner G, Muller-Navarra D, Hagen W (2003) Fatty acid trophic markers in the pelagic marine environment. Adv Mar Biol 46:225–340.
[4]. Harland AD, Navarro JC, Davies PS, Fixter LM (1993) Lipids of some Caribbean and Red Sea corals: total lipid, was esters, triglycerides and fatty acids. Mar Biol 117:113–117
[5]. Ward S (1995) Two patterns of energy allocation for growth, reproduction and lipid storage in the scleractinian coral Pocillopora damicornis. Coral Reefs 14:87–90
[6]. 6. Banaszak AT, Santos MG, LaJeunesse TG, Lesser MP (2006) The distribution of mycosporine-like amino acids (MAAs) and the phylogenetic identity of symbiotic dinoflagellates in cnidarians hosts from the Mexican Caribbean. J Exp Mar Biol Ecol 337:131–146

Các tác giả

Huyền Lưu Văn
lvhuyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lưu Văn, H. (2017). 6. NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN ĐỊNH LƯỢNG GIỮA THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG LIPIT VÀ AXIT BÉO TRONG ZOOXANTHELLAE VÀ MÔ VẬT CHỦ CỦA MỘT SỐ LOÀI SAN HÔ BIỂN VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 44–51. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/44
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.