08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan

Giới thiệu

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI. Bài báo tập trung vào ứng dụng phương pháp mô hình toán, sử dụng mô hình MIKE NAM và MIKE 11 để đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến dòng chảy sông Lại Giang dựa trên 2 kịch bản biến đổi khí hậu RCP 4.5 và RCP 8.5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Kết quả bài báo thể hiện dòng chảy trung bình năm, dòng chảy trung bình mùa lũ trên sông Lại Giang có xu hướng tăng so với thời kỳ nền. Trạm An Hòa có xu hướng tăng rõ rệt hơn so với trạm Bồng Sơn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. M.S.I.I Amir, M.M.K. Khan, M.G.Rasul, R.H.Sharma and F.Akram (2018). Hydroligic and hydrodynamic modelling of extreme flood events to assess the impact of climate chang in large basin with limited data. Journal of Flood Risk Management, 11,147 - 157.
[2]. Nguyễn Thị Lan Anh (2021). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định. Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
[4]. Bạch Huy Hoàng (2012). Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt và đánh giá rủi ro tại miền Trung Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu: Lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.
[5]. Huỳnh Thị Lan Hương (2013). Kết quả nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, Số 13/2013.
[6]. Trịnh Xuân Mạnh, Lê Thị Thường (2016). Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán phục vụ dự báo lũ lớn trên lưu vực sông lại giang tỉnh Bình Định. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số tháng 10 - 2016, 16 - 23.
[7]. Mạc Đình Nam (2017). Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lũ và ngập lụt hạ lưu sông Ba. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[8]. Lê Văn Quy, Phan Văn Thành, Mai Trọng Hoàng, Lê Văn Tuất, Phùng Ngọc Trường (2020). Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, số 14, 66 - 75.
[9]. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm, Bùi Tá Long, Nguyễn Kim Lợi (2018). Tác động của biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và tải lượng bùn cát trên lưu vực Srepok - vùng Tây nguyên. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp, số tháng 1 - 2018, 91 - 101.
[10]. Lê Đức Thường (2013). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số tháng 02 - 2013, 28 - 34.

Các tác giả

Ngọc Nguyễn Thị Bích
Tình Trần Văn
tvtinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Anh Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Bích, N., Trần Văn, T., & Nguyễn Thị Lan, A. (2022). 08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 76–89. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/432
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

05. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG XÃ HỘI DO XÂM NHẬP MẶN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 257
Download :107