05. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Khánh Đào Văn, Hiền Vũ Thị Thu

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh trong giai đoạn 2018 - 2021, có 71.660 giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Anh. Kết quả điều tra đối với 176 hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện quyền của người sử dụng đất cho thấy: Phần lớn các tiêu chí được các hộ gia đình, cá nhân đánh giá ở mức độ hài hòng và rất hài lòng. Trong 22 yếu tố đánh giá sự hài lòng của hộ gia đình, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước khi thực hiện quyền của người sử dụng đất chỉ có hai yếu tố “Trang thiết bị thực hiện dịch vụ hành chính hiện đại” và “trang thiết bị thực hiện dịch vụ hành chính dễ dàng sử dụng” người dân đánh giá mức độ không hài lòng cao với chỉ số hài lòng lần lượt là 2,43 và 2,38. Còn lại 20 yếu tố được đánh giá ở mức độ hài lòng với chỉ số nằm trong khoảng 3,40 - 4,19. Cơ sở sở vật chất đã tương đối đáp ứng được nhu cầu sử dụng, chỉ còn 3 công chức, viên chức cho rằng cơ sở, vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc. 26 công chức, viên chức cho rằng đã đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nhưng còn một số hạn chế, 4 công chức viên chức cho rằng đã đáp ứng được nhu cầu chuyên môn, không có công chức, viên chức nào cho rằng chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Để nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của người sử dụng đất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tăng cường giáo dục và phổ biến pháp luật; Đơn giản hóa thủ tục thực hiện quyền sử dụng đất; Tăng đầu tư vào cơ sở vật chất; Hoàn thiện chính sách thu phí để thực hiện quyền của người sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Nội vụ (2017). Quyết định số 2640/QĐ-BNV, ngày 10/10/2017 về Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đới với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2017- 2020.
[2]. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất huyện Đông Anh (2021). Báo thông kê tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện từ 2018 - 2021.
[3]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam (2011). Nghị định số 45/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 về thu phí trước bạ.
[4]. Likert. R (1932). A technique for the measurement of attitudes archives of psychogy. 140, p. 55.
[5]. UBND huyện Đông Anh (2021). Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiền Vũ Thị Thu
Đào Văn, K., & Vũ Thị Thu, H. (2022). 05. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 44–55. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/429
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 84
Download :33