04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị

Giới thiệu

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói chung, chuẩn hóa mối quan hệ giữa dữ liệu địa hình và thủy văn nói riêng là công việc thiết yếu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Việc chuẩn hóa thủ công sẽ mất nhiều thời gian công sức và tốn kém về kinh tế. Đối với cơ sở dữ liệu lớn, việc chuẩn hóa thủ công sẽ còn gây ra những sai sót, cơ sở dữ liệu không được chuẩn hóa một cách triệt để. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên ý tưởng tự động hóa quá trình phát hiện mâu thuẫn dữ liệu địa hình và thủy văn bằng việc xây dựng bộ công cụ kiểm tra mâu thuẫn đường bình độ và mạng dòng chảy; Điểm độ cao và đường bình độ; Điểm độ cao và thủy văn. Chương trình kiểm tra các mâu thuẫn trên được xây dựng dựa trên nền tảng của phần mềm ArcGIS. Việc kiểm chứng chương trình được thực hiện đối với dữ liệu địa hình và thủy văn thuộc tỉnh Bình Định. Kết quả cho thấy, tại khu vực thực nghiệm, chương trình đã phát hiện chính xác, đầy đủ và nhanh chóng những mâu thuẫn giữa dữ liệu địa hình và dữ liệu thủy văn. Bộ công cụ này là sản phẩm rất hữu ích cho người sử dụng và các đơn vị chuyên ngành đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành đo đạc và bản đồ.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở. QCVN 42:2020/BTNMT.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1: 100.000. QCVN 70:2022/BTNMT.
[3]. Dương Đăng Khôi (2012). Hệ thống thông tin địa lý. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[4]. Lê Thị Minh Phương (2019). Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý. Nhà xuất bản Xây dựng.
[5]. Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Vũ Giang (2013). Địa thông tin - nguyên lý cơ bản và ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên.
[6]. Nguyễn Kim Lợi, Vũ Minh Tuấn (2008). Thực hành hệ thống thông tin địa lý. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[7]. Trần Thị Băng Tâm (2006). Hệ thống thông tin địa lý. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[8]. Trần Trọng Đức (2014). Thực hành GIS. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[9]. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/data-management/an-overview-of-the-topology-toolset.htm.

Các tác giả

Thắm Bùi Thị Hồng
bththam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nhật Bùi Long
Hương Nguyễn Thị
Bùi Thị Hồng, T., Bùi Long, N., & Nguyễn Thị, H. (2022). 04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 34–43. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả