16. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Toàn Nguyễn Đức, Yến Nguyễn Thị Hải, Hằng Bùi Thị, Hà Dương Thu

Giới thiệu

Đào tạo, bồi dưỡng được xác định là một trong những giải pháp căn bản để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, bồi dưỡng theo vị trí việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nghiên cứu này đã đưa ra cơ sở lý luận về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường giúp cho những nhà quản lý có thêm thông tin, vận dụng vào việc tổ chức, quản lý hoạt động bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Luật số: 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019.
[2]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017). Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
[3]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2021). Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
[4]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020). Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.
[4]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020). Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
[5]. Bộ Nội vụ (2020). Công văn số 133/BNV-ĐT ngày 08/01/2020 về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
[6]. Bộ Nội vụ (2020). Công văn số 6882/BNV-ĐT ngày 25/12/2020 về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
[7]. Ngô Thành Can (2020). Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. NXB. Tư pháp.
[8]. Nguyễn Đức Toàn và các cộng sự (2021). Đánh giá thực trạng hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường.
[9]. https://www.moha.gov.vn/hochiminh/tin-tuc-su-kien/xay-dung-khung-nang-luc-cho-vi-tri-viec-lam-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-hanh-chinh-39965.html.

Các tác giả

Toàn Nguyễn Đức
Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hằng Bùi Thị
Hà Dương Thu
Nguyễn Đức, T., Nguyễn Thị Hải, Y., Bùi Thị, H., & Dương Thu, H. (2022). 16. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 161–168. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/421
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả