11. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH XÃ ÂN TÌNH, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN

Liên Lê Thị

Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm bản đồ nền để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp, quản lý biến động, cung cấp thông tin, sao trích lục hồ sơ,… Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đất đai đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, chính xác hơn. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính xã Ân Tình bằng phần mềm MicroStation V8i được 39 tờ bản đồ địa chính, dữ liệu thuộc tính được xây dựng bằng phần mềm excel với 4550 thửa đất có thông tin, liên kết dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian địa chính bằng Gcadas. Cơ sở dữ liệu địa chính xã Ân Tình là cơ sở thống kê và kiểm kê đất đai, giao đất, cho thuê đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch, quy hoạch quản lý và sử dụng đất, bảo vệ môi trường tại địa phương; kết nối trên mạng để khai thác và sử dụng, đảm bảo sự minh bạch trong quản lý đất đai; là tài liệu cơ sở phục vụ cho việc quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn của xã, huyện.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định bản đồ địa chính.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
[4]. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007). Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
[5]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn (2017). Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 03/7/2017 về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật. Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn.
[6]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính.
[7]. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014). Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/08/2014 về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Các tác giả

Liên Lê Thị
donu201184@gmail.com (Liên hệ chính)
Lê Thị, L. (2022). 11. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH XÃ ÂN TÌNH, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 112–121. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/416
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.