10. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QGIS VÀ LAND VALUE TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc

Giới thiệu

Giá đất và định giá đất luôn là vấn đề được quan tâm ở mọi thời đại, bởi lẽ nó phản ánh rõ rệt sự phát triển của quốc gia đó. Theo Luật Đất đai 2013 của Chính phủ ban hành, bảng giá đất tại các địa phương được ban hành 5 năm một lần nhưng lại chỉ áp dụng những phương pháp truyền thống mà chưa tận dụng được tối ưu hóa lĩnh vực công nghệ thông tin trong công tác quản lý và sử dụng đất đai khiến cho công tác này của nước ta còn hạn hẹp. Trên cơ sở ứng dụng và kế thừa phần mềm QGIS và Land Value, tác giả đã áp dụng phần mềm vào việc định giá đất để tính giá đất ở cụ thể trên thửa đất đó trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả công tác định giá đất cụ thể tại địa phương, góp phần minh bạch thị trường bất động sản tại địa phương.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2014). Thông tư 36/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, ngày 30/6/2014.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai 2013. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[3]. Bùi Thị Cẩm Ngọc (2021). Nghiên cứu, đề xuất cơ chế vận hành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu giá đất thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Đề tài khoa học cấp Bộ - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[4]. Trịnh Hữu Liên (2009). Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng vùng giá trị đất đai. Đề tài khoa học cấp Bộ - Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ.
[5]. Nguyễn Phi Sơn (2014). Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện các yêu cầu về độ chính xác trong thành lập bản đồ địa chính theo lý thuyết vùng giá trị. Luận án tiến sĩ, Hà Nội.
[6]. Phạm Anh Tuấn (2014). Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam. Đề tài khoa học cấp Bộ TN&MT - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[7]. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2021). Giáo trình Định giá đất. Hà Nội.
[8]. UBND phường Dịch Vọng (2018). Báo cáo tự nhiên kinh tế xã hội năm 2018. Hà Nội.
[9]. Chu Văn Thỉnh (2000). Cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách và sử dụng hợp lý quỹ đất. Đề tài độc lập cấp Nhà nước. Hà Nội.

Các tác giả

Ngọc Bùi Thị Cẩm
btcngoc@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Duyên Đào Thị
Giang Vũ Thùy
Anh Trương Ngọc
Bùi Thị Cẩm, N., Đào Thị, D., Vũ Thùy, G., & Trương Ngọc, A. (2022). 10. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QGIS VÀ LAND VALUE TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 101–111. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/415
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 79
Download :27