08. CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI VIỆT NAM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN CHÍNH SÁCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC TIỄN

Huê Hoàng Thị, Hiếu Nguyễn Văn

Giới thiệu

Được chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2018, chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (One Commune, One Product - OCOP) được xem là một công cụ quan trọng của Việt Nam để phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Dựa trên kinh nghiệm của Nhật Bản và Thái Lan, trọng tâm của chương trình này là phát triển 06 nhóm sản phẩm/dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo. Từ đó thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” mà Chính phủ Việt Nam đề ra. Sau 3 năm triển khai, hệ thống tổ chức thực hiện đã được phân cấp từ Trung ương đến địa phương. Trong giai đoạn 2018 - 2020, tổng hợp nguồn vốn triển khai chương trình OCOP tại Việt Nam là 22.845 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD). Chương trình này đã giúp tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập thông qua sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ có lợi thế; hình thành, tái cấu trúc và nâng cao năng lực các hợp tác xã, doanh nghiệp ở vùng nông thôn từ đó làm cho người dân, thông qua góp vốn vào các hợp tác xã, doanh nghiệp, trở thành chủ nhân của quá trình phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến (i) tổ chức bộ máy triển khai; (ii) thực hiện chu trình OCOP 6 bước do Việt Nam xây dựng; (iii) năng lực của chủ thể tham gia OCOP; (iv) tiếp cận tín dụng; và (v) chất lượng sản phẩm.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V (2006). The influence of financial and legal institutions on firm size. Journal of Banking and Finance, 30(11), 2995 - 3015.
[2]. Bộ NN&PTNT (2021). Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Hà Nội, Việt Nam.
[3]. Bộ NN&PTNT (2020). Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về Chương trình OCOP năm 2020 (Ban hành theo Quyết định số 4464/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/11/2020). Hà Nội, Việt Nam.
[4]. Chính Phủ Việt Nam (2018). Quyết định số 490/QĐ-TTg ban hành ngày 07/5/2018 về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Hà Nội, Việt Nam.
[5]. Claymone, Y., & Jaiborisudhi, W (2011). A study on one village one product project (OVOP) in Japan and Thailand as an alternative of community development in Indonesia. Thai Journal of East Asian Studies, 16(1), 51 - 60.
[6]. Dinis, A. J. E. p. s. (2006). Marketing and innovation: Useful tools for competitiveness in rural and peripheral areas. 14(1), 9 - 22.
[7]. Friedmann, J (2007). The wealth of cities: towards an assets‐based development of newly urbanizing regions. Development and Change, 38(6), 987 - 998.
[8]. Fujioka, R (2006). One Village One Product movement and developing countries: how Japan’s rural development strategy was transferred. Thai no OTOP Projekuto (Thai OTOP Project). In Yamagami, M. (Ed.), (pp. 57 - 79). Chiba: IDE and JETRO.
[9]. Fujita, M (2006). Economic development capitalizing on brand agriculture: turning development on its head. IDE discussion paper, 76(1), 1 - 50.
[10]. Hoang Thanh, L., Ta Nhat, L., Nguyen Dang, H., Ho, T. M. H., & Lebailly, P. (2018). One Village One Product (OVOP) - A rural development strategy and the early adaption in Vietnam, the case of Quang Ninh Province. Sustainability, 10(12), 1 - 17.
[11]. Jankowiak, A. H (2020). The Hiramatsu Concept of “One Village, One Product” as an Element of Regional Industrial Specialization and a Cluster Policy Tool. In Eurasian Economic Perspectives (pp. 13 - 24). Springer.
[12]. Knight, J (1994). Rural revitalization in Japan: Spirit of the village and taste of the country. Asian Survey, 34(7), 634 - 646.
[13]. Kohansal, M. R., Ghorbani, M., & Mansoori, H (2008). Effect of credit accessibility of farmers on agricultural investment and investigation of policy options in Khorasan-Razavi Province. Journal of applied sciences, 8(23), 4455 - 4459.
[14]. Kurokawa, K (2009). Effectiveness and limitations of the "One Village One Product" (OVOP) approach as a government-led development policy: Evidence from Thai "One Tambon One Product" (OTOP). Studies in regional science, 39(4), 977 - 989.
[15]. Kurokawa, K., Tembo, F., & te-Velde, D. W (2008). Donor support to private sector development in sub-Saharan Africa. ODI Publications, Working Paper 290.
[16]. Kurokawa, K., Tembo, F., & te-Velde, D. W (2010). Challenges for the OVOP movement in Sub-Saharan Africa-Insights from Malawi, Japan and Thailand. JICA-RI Working Paper.
[17]. Lantu, D. C., Pulungan, S. A., & Yudiarti, D. (2017). Analyzing the effectiveness of a joint corporate social responsibility program to empower people in an Indonesian village. International Journal of Business and Society, 18(2), 323 - 338.
[18]. Luan, D. X., & Tung, D. T (2019). Formal credit inclusion within One-Commune-One-Product Program (OCOP) in the agricultural restructuring strategy of Northwestern Vietnam. Economics and Sociology, 12(2), 94 - 108.
[19]. Matsui, K., & Yamagami, S (2006). One Village One Product Movement and Developing Countries: how Japan’s rural development strategy was transferred. Chiba: Institute of Developing Economies and Japan External Trade Organisation.
[20]. Ministry of Cooperatives and SMEs (Republic of Indonesia) (2014). Improvement Rural Living Condition Through One Village One Product (OVOP) Movement (Final Report of Asean Cooperation Project No. IND/SME/11/003/REG). Jakarta, Indonesia.
[21]. Mukai, K., & Fujikura, R (2015). One village one product: evaluations and lessons learnt from OVOP aid projects. Development in Practice, 25(3), 389 - 400.
[22]. Nam, V (2009). Applicability of the OVOP Movement in rural tourism development: The case of Craft tourism in Vietnam. International Journal of Social and Cultural Studies in regional science, 2, 93 - 112.
[23]. Ngugi, J., & Bwisa, H (2013). Factors influencing growth of group owned small and medium enterprises: A case of one village one product enterprises. International Journal of Education and Research, 1(8), 1 - 14.
[24]. Noble, V (2019). Mobilities of the One-Product policy from Japan to Thailand: a critical policy study of OVOP and OTOP. Territory, Politics, Governance, 7(4), 455 - 473.
[25]. Pholphirul, P., Charoenrat, T., Kwanyou, A., Rukumnuaykit, P., & Srijamdee, K (2020). Measuring Smiling Curves in Community Enterprises: Evidence from the One Tambon One Product Entrepreneurship Programme in Border Thailand. Global Business Review, 1 - 28.
[26]. Phonsuwan, S., & Kachitvichyanukul, V (2011). Management system models to support decision-making for micro and small business of rural enterprise in Thailand. Procedia Engineering, 8, 498 - 503.
[27]. Saifon, S. I (2017). Rural Socio-Economic Development: Sustainable Agriculture Dependent on Utilizing Regional Resources Comparing Japan and Thailand [Doctoral Thesis, Mie University]. Mie Prefecture, Japan.
[28]. Sega, N. J (2017). Beyond the OVOP through design thinking approach [Master’s Thesis, Ritsumeikan Asia Pacific University]. Oita, Japan.
[29]. Thanh Trà (2021). Sản phẩm OCOP khẳng định vị thế trên thị trường [Báo Nhân dân]. https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/san-pham-ocop-khang-dinh-vi-the-tren-thi-truong-639536/ (truy cập ngày 30/5/2021).
[30]. Timtong, J., & Lalaeng, C (2021). Product Innovation and Digital Marketing Affecting Decision to Purchase OTOP Products. International Journal of Crime, Law and Social Issues, 8(1), 22 - 29.
[31]. UBND thành phố Hà Nội (2020). Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Hà Nội, Việt Nam.
[32]. UNIDO (2008). The One-Village-One-Product (OVOP) movement: What it is, how it has been replicated, and recommendations for a UNIDO OVOP-type project. Research and statistics branch working paper 03/2008.
[33]. Yamazaki, J (2010). A Comparative Analysis of One Village One Product (OVOP) and its Replicability in International Development. Local and Regional Development (LRD) [Master thesis, International Institute of Social Studies]. Hague, Netherlands.

Các tác giả

Huê Hoàng Thị
hthue@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiếu Nguyễn Văn
Hoàng Thị, H., & Nguyễn Văn, H. (2022). 08. CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI VIỆT NAM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN CHÍNH SÁCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC TIỄN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 76–92. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/413
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.