14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH SỐ XÃ CÔNG THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

Nụ Đỗ Thị, Thảo Nguyễn Thị

Giới thiệu

Trong những năm qua công tác quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, hệ thống hồ sơ, sổ sách đều đã cũ, việc cập nhật chỉnh lý biến động lên các loại tài liệu hồ sơ địa chính không đồng bộ, không thống nhất với các quy phạm hiện hành. Do vậy, để hiện đại hóa hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính số từ năm 2019 tỉnh Nghệ An đã bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn toàn tỉnh và trong đó có ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính số trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gồm: dữ liệu không gian; dữ liệu thuộc tính theo đơn vị hành chính; hồ sơ quét (dạng PDF); bản đồ địa chính số và các loại hồ sơ địa chính gồm: sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, sổ cấp giấy,… Cơ sở dữ liệu địa chính dạng số trên phần mềm Vilis 2.0 xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, phản ánh đúng thực trạng quản lý đất đai tại địa phương, có khả năng phục vụ tốt cho công tác quản lý theo dõi biến động đất đai ở các cấp.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định bản đồ địa chính.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định kỹ thuật về CSDL đất đai.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai.
[4]. Đỗ Đức Đôi (2012). CSDL đất đai đa mục tiêu - thực trạng và giải pháp. Trung tâm lưu trữ và thông tin đất đai.
[5]. Phạm Hồng Thắng (2011). Quy trình xây dựng CSDL địa chính. Trung tâm CSDL và hệ thống thông tin.
[6]. Trung tâm Viễn thám Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007). Giải pháp phần mềm Vilis cho công tác quản lý đất đai.
[7]. Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính - Tổng cục Quản lý đất đai (2012). Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Vilis2.0.
[8]. Đào Mạnh Hồng (2020). Bài giảng Vilis 2.0. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[9]. UBND tỉnh Nghệ An (2017). Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” thực hiện tại tỉnh Nghệ An.
[10]. Ban quản lý dự án VILG, Nghệ An (2019). Công văn số 1383/STNMT-DAVILG ngày 14 tháng 3 năm 2019 của về việc thu thập số liệu phục vụ lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng CSDL đất đai.
[11]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An (2019). Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng CSDL đất đai huyện Yên Thành.
[12]. Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương (2019). Công văn số 140/BQLDAVILG-CSDL ngày 27 tháng 8 năm 2019 về việc góp ý thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng CSDL đất đai huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Các tác giả

Nụ Đỗ Thị
donu201184@gmail.com (Liên hệ chính)
Thảo Nguyễn Thị
Đỗ Thị, N., & Nguyễn Thị, T. (2022). 14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH SỐ XÃ CÔNG THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 138–151. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/403
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.