1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Linh Nguyễn Thị Thùy

Giới thiệu

SôngPhan - Cà Lồ là một nhánh của sông Cầu, hàng năm vào mùa lũ nước sông tràn bờ gây úng ngập xảy ra thường xuyên với thời gian dài trên lưu vực, thuộc địa bàn hai tỉnh Hà Nội và Vĩnh Phúc. Để đưa ra các biện pháp hạn chế tình trạng úng ngập, một số các nghiên cứu đã được thực hiện và cũng triển khai thực hiện tại một số vị trí trên lưu vực. Tuy nhiên số liệu trên lưu vực vẫn còn hạn chế, vì vậy gặp khó khăn trong nghiên cứu nhất là khi thực hiện đồng bộ trên toàn lưu vực. Trước những vấn đề đó, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất các điểm quan trắc tài nguyên nước mặt tại các vùng tiêu, với mục tiêu đảm bảo số liệu trong tính toán đồng thời có thể đưa ra các biện pháp kịp thời hạn chế ảnh hưởng mưa lũ đối với các ngành kinh tế cũng như người dân sinh sống trên lưu vực.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc (2010), Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010,Vĩnh Phúc.
[2]. UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2011, Dự án Quy hoạch chi tiết thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng 2030.
[3]. Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam (2010), Báo cáo tổng hợp quy hoạch phòng chống lũ tỉnh Vĩnh Phúc.
[4]. Đoàn Trung Lưu (2008), “Quy hoạch giải pháp tiêu tổng thể sông Phan - Cà Lồ tỉnh Vĩnh Phúc”, Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội.
[5]. Hoàng Thị Nguyệt Minh (2009), Một số vấn đề cần trao đổi về hiện trạng tiêu úng thoát lũ lưu vực sông Phan - Cà Lồ, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 585, tháng 9/2009, trang 34 - 39.
[6]. Phân vùng tiêu thoát nước lưu vực sông Phan –Cà Lồ, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 623, tháng 11/2012, trang 22 - 26.
[7]. Hoàng Thị Nguyệt Minh (2015), “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp tiêu úng thoát lũ sông Phan - Cà Lồ” Luận án tiến sỹ.

Các tác giả

Minh Hoàng Thị Nguyệt
htnminh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Linh Nguyễn Thị Thùy
Hoàng Thị Nguyệt, M., & Nguyễn Thị Thùy, L. (2017). 1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 3–10. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/39
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31