17. MỘT SỐ TRAO ĐỔI NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI QUY ĐỊNH VỀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

Sơn Cao Thanh, Phương Nguyễn Thành

Giới thiệu

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện giữ vai trò quan trọng trong tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và chuyển đổi cơ cấu lao động thông qua chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cũng phải đối mặt với những hạn chế. Đơn cử, chất lượng trong công tác lập kế hoạch hàng năm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc lập, phân cấp trong quản lý kế hoạch sử dụng đất hàng năm được lập theo đơn vị hành chính chưa đảm bảo tính kết nối liên vùng, cũng như chưa đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các vùng. Bài viết này phân tích các nội dung liên quan đến các vấn đề vừa trình bày, đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hoàng Phê (chủ biên) (2007). Từ điển Tiếng Việt. Nxb Hồng Đức.
[2]. Phan Trung Hiền (chủ biên) (2017). Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật.
[3]. Phạm Hữu Nghị (2018). Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo pháp luật đất đai Việt Nam: thực trạng và kiến nghị. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 10/2018.
[4]. Trần Quang Huy (chủ biên) (2017). Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật đất đai năm 2013. Nxb Tư pháp.
[5]. Đặng Hùng Võ (2017). Giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam, số 4.
[6]. Đặng Khắc Ánh, Vũ Thị Bích Đào (2017). Vai trò phản biện chính sách công của các tổ chức tư vấn chính sách. Tạp chí Giáo dục lý luận, số 263.
[7]. Điều 10 Nghị định 43/2014 Hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013.
[8]. Điều 1 Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
[9]. Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng.
[10]. Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình.
[11]. Đề xuất tỷ lệ đồng thuận 75% dựa trên kinh nghiệm của các nước đã thực hiện thành công nguyên tắc đồng thuận như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở nước ta thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị nguyên tắc đồng thuận cộng đồng dựa trên cơ sở 70 - 80% tỷ lệ đồng thuận.
[12]. Bùi Quang Hậu (2016). Công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, kỳ 1 tháng 7/2016.
[13]. Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Vĩnh Diện (2015). Chính sách pháp luật về đất đai, bất động sản của Singapore và một số gợi mở cho Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 11 (284).

Các tác giả

Sơn Cao Thanh
Phương Nguyễn Thành
nguyenthanhphuong099@gmail.com (Liên hệ chính)
Cao Thanh, S., & Nguyễn Thành, P. (2021). 17. MỘT SỐ TRAO ĐỔI NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI QUY ĐỊNH VỀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 165–172. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/373
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 84
Download :33