11. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI CHO CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Hồng Nguyễn Ngọc, Biên Trần Xuân, Miễn Trần Xuân

Giới thiệu

Với diện tích đất nông nghiệp 31.098,81 ha chiếm 78,29% diện tích tự nhiên Đông Triều có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo kết quả điều tra thị xã Đông Triều có 5 loại hình sử dụng đất chính với 19 kiểu sử dụng đất khác nhau. Tổng diện tích đất gieo trồng của cả năm là 24.733,3 ha. Bằng công nghệ ArcGIS để chồng xếp các 6 đơn tính (loại đất, địa hình, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới, chế độ tiêu) đã xác định được 45 đơn vị đất đai. Đối chiếu yêu cầu sinh trưởng của các loại sử dụng đất với đặc tính đất đai kết quả đã phân hạng thích hợp cho các loại sử dụng đất ở 4 mức S1 (rất thích hợp), S2 (thích hợp), S3 (ít thích hợp) và N (không thích hợp).

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011). Quy trình đánh giá sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. TCVN 8409:2011. Hà Nội.
[2]. Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Xuân Biên (2018). Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9 năm 2018, tr. 11-17.
[3]. FAO (1976). Khung đánh giá đất. Rome, Italy.
[4]. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (2016). Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã Đông Triều đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
[5]. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (2020). Báo cáo số liệu thống kê đất đai năm 2020.

Các tác giả

Hồng Nguyễn Ngọc
Biên Trần Xuân
txbien.ph@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Miễn Trần Xuân
Nguyễn Ngọc, H., Trần Xuân, B., & Trần Xuân, M. (2021). 11. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI CHO CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 99–109. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/367
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả