07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Biên Trần Xuân, Chinh Dương Thị Mai, Hồng Nguyễn Ngọc

Giới thiệu

Thị xã Đông Triều là vùng Trung du của tỉnh Quảng Ninh, diện tích tự nhiên 39.721,55 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 31.098,8 ha, chiếm 78,29% tổng diện tích tự nhiên. Kinh tế thị xã chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Cơ cấu cây trồng tuy đa dạng nhưng chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Dựa vào kết quả điều tra nông hộ, thực trạng sản xuất nông nghiệp của thị xã và một số nguồn lực phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thông qua ứng dụng mô hình toán tối ưu đề xuất được những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với năng lực của các hộ gia đình trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đoàn Công Quỳ (2008). Bài giảng Phương pháp toán tối ưu trong quy hoạch sử dụng đất. Bản dành cho cao học, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
[2]. Nguyễn Hải Thanh (2000). Một số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu. Kết quả nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nông nghiệp I - Quyển 4, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Hải Thanh (2007). Các phương pháp toán kinh tế. Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.
[4]. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (2016). Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2030.
[5]. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (2020). Số liệu thống kê đất đai năm 2015, 2020 thị xã Đông Triều.
[6]. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (2020). Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại thị xã Đông Triều.

Các tác giả

Biên Trần Xuân
txbien.ph@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Chinh Dương Thị Mai
Hồng Nguyễn Ngọc
Trần Xuân, B., Dương Thị Mai, C., & Nguyễn Ngọc, H. (2021). 07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 63–73. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/363
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 15
Download :5