06. KẾT HỢP CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH THỦY VĂN SWAT TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ VỀ HỒ CHỨA - THỰC NGHIỆM TẠI LƯU VỰC THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT

Anh Tạ Thị Vân, Thảo Vũ Thị Phương

Giới thiệu

Bài báo tập trung vào nhu cầu thực tế trong lĩnh vực viễn thám tính toán dòng chảy lũ về hồ chứa nói riêng, phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ ảnh hưởng hạ du trong trường hợp sự cố nói chung. Quy trình kết hợp giữa kỹ ​​thuật xử lý thông tin, dữ liệu viễn thám và hệ thống mô hình thủy văn SWAT để tính toán dòng chảy lũ về hồ chứa theo kịch bản biến đổi khí hậu 2016 phục vụ trực tiếp cho việc giám sát, hỗ trợ quyết định nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Hướng đi này đầy hứa hẹn, nếu điều kiện cho phép, các tác giả có thể mở rộng nghiên cứu sâu và chi tiết cho một lưu vực sông lớn kết hợp với đánh giá ảnh hưởng điều kiện kinh tế - xã hội hạ lưu trong trường hợp đập chắn gặp sự cố.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2012). Luật Tài nguyên nước năm 2012.
[2]. Lê Quốc Hưng và nnk (2014). Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy lực xây dựng kịch bản tài nguyên nước các hồ chứa trong trường hợp sự cố. Báo cáo Đề tài NCKH cấp Bộ.
[3]. Nguyễn Ngọc Thạch và nnk (2003). Viễn thám và Hệ thông tin địa lý ứng dụng.
[4]. Nguyễn Xuân Lâm và nnk (2006). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý phục vụ mục đích giám sát một số thành phần tài nguyên, môi trường tại các khu vực xây dựng Công trình thủy điện. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.
[5]. Nguyễn Văn Tuyên (2007). Vệ tinh khí tượng. Giáo trình.
[6]. Hoàng Minh Toán (2009). Xây dựng công thức tính lượng mưa từ số liệu radar Dopler cho khu vực Trung Trung Bộ. Luận văn Thạc sĩ khoa học.
[7]. Bùi Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tuấn (2018). Nghiên cứu đánh giá vá so sánh các dữ liệu mưa vệ tinh độ phân giải cao lưu vực sông Cả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số 695. Tháng 11 - 2018.
[8]. Bùi Chí Nam (2017). Nghiên cứu đánh giá dữ liệu mưa quan trắc vệ tinh từ GPM và PERSIANN phục vụ cảnh báo mưa thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số 679. Tháng 07/2017.
[9]. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia. Nghiên cứu một số mô hình dự báo dòng chảy ở Việt Nam. http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3489%3Anghien-cu-mt-s-mo-hinh-d-bao-dong-chy--vit-nam&catid=70%3Anhim-v-chuyen-mon-ang-thc-hin&Itemid=135&lang=vi
[10] Kääb A., (2002). Monitoring high-mountaing terrain deformation from repeated air and spaceborne optical data: examples using digital aerial imagery and ASTER data, ISPRS. Journal of photogrammetry & Remote Sensing, 57, pp. 39 - 52.
[11]. SPOT4 and SPOT5 images (2006).
[12]. H.H. Barnes, Jr., (1967). Roughness characteristics of natural channels. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 1849, 213 p.
[13]. Abood, M. M., Yusuf, B., Mohammed, T. A., and Ghazali, A. H. (2006). Manning roughness coefficient for grass-lined channel. Journal of Science and Technology, 13(4), 317 - 330.
[14]. McCuen, R. H. (1998). Hydrologic analysis and design. 2nd Ed., Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J., 814.
[15]. Dvorak, V.F., (1984). Tropical cyclone intensity analysis using satellite data.
[16]. Meteorological Satellite Center. The GMS user's guide. JMA, Third.

Các tác giả

Anh Tạ Thị Vân
Thảo Vũ Thị Phương
phuongthao.mdc@gmail.com (Liên hệ chính)
Tạ Thị Vân, A., & Vũ Thị Phương, T. (2021). 06. KẾT HỢP CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH THỦY VĂN SWAT TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ VỀ HỒ CHỨA - THỰC NGHIỆM TẠI LƯU VỰC THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 49–62. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/362
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 9
Download :5

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :3