10. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH

Thủy Phạm Thị Thanh

Giới thiệu

Công bố phương án quy hoạch sử dụng đất và tham vấn cộng đồng về chất lượng, tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất là những nội dung quan trọng đảm bảo tính hiệu quả và tính minh bạch trong công tác này. Bên cạnh đó, tiến bộ khoa học và công nghệ cũng liên quan đến việc sử dụng đất. Bài báo phát triển hệ thống thông tin quy hoạch sử dụng đất (WebGIS) dựa trên nền tảng mã nguồn mở (PostgreSQL/PostGIS, MapServer, pMapper và Apache), nhằm hỗ trợ công bố và theo dõi tiến độ thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất với khả năng tương tác giữa doanh nghiệp, người dân và chính quyền nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng trong triển khai và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trần Quốc Bình (2010). Khả năng ứng dụng các phần mềm GIS mã nguồn mở trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý Đông Nam Á lần thứ X, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai năm 2014 và tháng 6 đầu năm 2015, tình hình triển khai thi hành luật đất đai và những vấn đề cần giải quyết tháo gỡ.
[3]. Lưu Đức Minh (2012). Phân tích lựa chọn đất xây dựng trong quy hoạch chung đô thị có ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS). Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
[4]. Nguyễn Hiếu Trung, Lê Đức Toàn (2013). Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ cho công tác quản lý và quy hoạch đô thị Thành phố Cần Thơ. Đại học Cần Thơ.
[5]. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2013). Công văn số 5550/UBND-XD về việc ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Thừa Thiên Huế.
[6]. Tarig A. Ali (2008). Development of a Collaborative Web - Based GIS Environment for Coastal Land Use Planning. University of Central Florida.
[7]. Anang Wahyu SEJATI etal., (2020). Open Source Web GIS Framework in Monitoring Urban Lland Use Planning: Participatory Solutions for Developing Countries. Journal of Urban and Regional Analysis.
[8]. Kari M., Samuli A (2003). Web-based GIS to support citizen interaction in land use planning. Soil and Water Ltd.
[9]. Mark de Blois (2016). Web Map Servers. UNESCO Institude for Water Education.
[10]. Pablo D., Jorge P., Juan T. (2010). WebGIS Based System for the Management of Objections to a Comprehensive Municipal Land Use Plan.
[11]. Báo Lao động (2018). TPHCM: Xử lý dự án treo chậm, gây lãng phí đất. Truy cập tại https://laodong.vn/kinh-te/tphcm-xu-ly-du-an-treo-cham-gay-lang-phi-dat-594332.ldo.
[12]. Nguyễn Ninh Hải (2010). Công tác quy hoạch sử dụng đất tại Gia Lai - Nhìn từ khía cạnh thực tiễn. Truy cập tại: http://www.academia.edu/12352955/C%C3%B4ng_t%C3%A1c_quy_ho%E1%BA%A1ch_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_Gia_Lai_-_Nh%C3%ACn_t%E1%BB%AB_kh%C3%ADa_c%E1%BA%A1nh_th%E1%BB%B1c_ti%E1%BB%85n.
[13]. Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam (2018). Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân. Truy cập tại http://cafef.vn/xu-ly-du-an-treo-rat-it-du-an-thuc-su-tra-lai-quyen-loi-cho-nguoi-dan-2018061810451936.chn.
[14]. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2018). Cổng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Truy cập tại http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn.
[15]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (2018). Atlas Đồng Nai. Truy cập tại http://atlas.dongnai.gov.vn/.

Các tác giả

Thủy Phạm Thị Thanh
pttthuy.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Thị Thanh, T. (2021). 10. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 95–106. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/349
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.