06. ỨNG DỤNG WEBGIS VÀ 3D WEB MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÀ: THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LÊ QUÝ ĐÔN

Thành Nguyễn Sách, Hùng Nguyễn Như, Hạnh Tống Thị, Dương Đỗ Văn

Giới thiệu

Ngày nay, các nền tảng WebGIS và 3D WEB mã nguồn mở được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài nguyên môi trường, quy hoạch đô thị, giám sát thảm họa thiên tai,... Tuy nhiên, việc kết hợp chúng trong lĩnh vực xây dựng còn hạn chế. Dựa trên sự phát triển của cộng đồng mở, nghiên cứu này đề xuất giải pháp toàn diện từ việc xây dựng các mô hình 3D dựa trên nền tảng mở như Blender và quản lý chúng dựa trên các nền tảng WebGIS mã nguồn mở như GeoServer, PostGIS, Three.js. Đây là một trong những cách tiếp cận mới trong lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng xây dựng. Kết quả nghiên cứu sẽ được thực nghiệm cho việc hỗ trợ quản lý hệ thống nhà tại đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Alesheikh, Helali, Behroz (2002). Web GIS: Technologies and Its Applications. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing proceeding XXXIV.
[2]. Bansal, Mahesh Pal (2006). Geographic Information Systems for construction industry: a methodology to generate 3-D view of building. GEOENSEÑANZA, Vol.11, pp.17 - 28. ISSN 1316-60-77.
[3]. Blender Community (2017). Blender User Manual Release 2.78.
[4]. Erik Hazzard (2011). OpenLayers 2.10 Beginner's Guide. Packt Publishing UK, ISBN 978-1-849514-12-5.
[5]. Jos Dirksen (2014). Three.js Essentials. Packt Publishing UK, ISBN 978-1-78398-086-4.
[6]. Kush M.Patel, Tirth D.Patel, Piyush J.Patel (2017). Application of GIS in Construction Management. International Conference On Construction, Real Estate, Infrastructure and Project Management, pp 104 - 112.
[7]. Mostafa Abdel-Bary Ebrahim, Ibrahim Mosly, Ihab Yehya Abed-Elhafez (2016). Building Construction Information System Using GIS. Arabian Journal for Science and Engineering, DOI 10.1007/s13369-015-2006-1.
[8]. QGIS Development Team (2016). QGIS User Guide Release 2.18.
[9]. Sandip N Palve (2013). Applications of GIS in infrastructure project management. International Journal of Structural and Civil Engineering Research, ISSN 2319 - 6009, Vol. 2, No. 4.
[10]. Sanghyeok Kang, Jongwon Seo (2004). GIS-Based Roadway Construction Planning. The International Association for Automation and Robotics in Construction, DOI:10.22260/ISARC2004/0038.
[11]. Stefano Iacovella, Brian Youngblood (2013). GeoServer Beginner's Guide. Pack Publishing, UK, ISBN 978-1-84951-668-6.

Các tác giả

Thành Nguyễn Sách
Hùng Nguyễn Như
Hạnh Tống Thị
Dương Đỗ Văn
dvduong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Sách, T., Nguyễn Như, H., Tống Thị, H., & Đỗ Văn, D. (2021). 06. ỨNG DỤNG WEBGIS VÀ 3D WEB MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÀ: THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LÊ QUÝ ĐÔN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 52–61. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/345
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 9
Download :5

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :3