05. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CÁC THÀNH PHẦN TRONG CÂN BẰNG NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG ĐÁY BẰNG MÔ HÌNH SWAT

Tùng Tống Thanh, Hương Bùi Quang, Duy Hoàng Văn

Giới thiệu

Mục đích của nghiên cứu này là định lượng được các thành phần chính trong cân bằng nước để xác định được tỷ lệ đóng góp của từng thành phần vào tiềm năng tài nguyên nước lưu vực sông Đáy từ đập Vân Cốc đến sau nhập lưu sông Bùi bằng mô hình SWAT làm căn cứ lựa chọn nguồn nước sử dụng để phân bổ một cách hợp lý và bền vững. Mô hình SWAT được thiết lập với 20 tiểu lưu vực, 4 vùng tính toán, 4 hồ chứa lớn và 1 cống lấy nước Cẩm Đình dưới dạng Point Score. Sử dụng kỹ thuật hiệu chuẩn SUFI-2 để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình tại trạm Lâm Sơn và trạm Ba Thá cho kết quả tốt, đảm bảo để mô phỏng trên toàn lưu vực. Kết quả mô hình sử dụng để định lượng các thành phần chính trong cân bằng nước gồm lượng mưa (P), bốc hơi (E), lượng nước mặt (SURQ), lượng nước sông thấm vào tầng chứa nước (SWGW), nước dưới đất cấp cho nước sông (GWQ). Phân tích kết quả cho thấy dòng chảy nội sinh từ mưa chiếm 63,44%; dòng chảy do chuyển nước từ sông Hồng qua cống Cẩm Đình vào chiếm 36,54%; lượng nước dưới đất cấp cho nước sông chiếm 0,02%, nước sông thấm vào tầng chứa nước chiếm 1,1%.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Lê Văn Linh, Nguyễn Thanh Sơn (2011). Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 192.
[2]. Bhumika Uniyal, Madan Kumar Jha, Arbind Kumar Verma (2015). Assessing Climate Change Impact on Water Balance Components of Upper Baitarni River Basin using SWAT Model. Water Resources Management 29(13):4767. DOI:10.1007/s11269-015-1089-5.
[3]. European Commission (2015). Guidance document on the application of water balances for supporting the implementation of the WFD. Technical Report, Final-Version 6.1.
[4]. Nash, J. E; Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I - A discussion of principles. Journal of Hydrology.
[5]. J.G.Arnold, R. K. (2012). Input/Output Documentation Version 2012. US.
[6]. S.L. Neitsch, J.G. Arnold, J.R. Kiniry, J.R. Willi (2011). Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation Version 2009. Texas Water Resources Institute Technical Report No. 406 Texas A&M University System.
[7]. Arnold, J et al., eds. (2009). The Soil and Water Assessment Tool: Historical Development, Applications, and Future Research Directions. In: Soil and Water Assessment Tool (SWAT): Global Applications. Special Publication No. 4., World Associatiom of Soil. US.

Các tác giả

Tùng Tống Thanh
Hương Bùi Quang
quanghuong89tb@gmail.com (Liên hệ chính)
Duy Hoàng Văn
Tống Thanh, T., Bùi Quang, H., & Hoàng Văn, D. (2021). 05. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CÁC THÀNH PHẦN TRONG CÂN BẰNG NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG ĐÁY BẰNG MÔ HÌNH SWAT. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 43–51. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/344
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31