01. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BỘ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỔ SẢN PHẨM ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ SIÊU CAO

Giang Đặng Trường, Hưng Lê Quốc, Lâm Lê Thị Huệ , Yên Nguyễn Thị Mai

Giới thiệu

Quy trình sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng được quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, Thông tư chưa quy định cụ thể các tiêu chí của công tác xử lý phổ, tăng cường chất lượng ảnh. Do đó, nhóm tác giả đề xuất bộ chỉ tiêu dựa trên các nghiên cứu và ứng dụng của các nước tiên tiến với kết quả đánh giá rất chặt chẽ. Trong đó, hệ thống thang đo xếp hạng khả năng giải đoán ảnh quốc gia (NIIRS) của Hoa Kỳ được nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi phù hợp với các quy định của Việt Nam.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Anders E. Boberg (1992). Subjective vs objective image quality. ISPRS Archives - Volume XXIX Part B1, XVIIth ISPRS Congress Technical Commission I: Primary Data Acquisition.
[2]. Erdman, C., K. Riehi, L. Maver, J. Leachtenauer, E. Mohr, J. Irvine, J. Odenweller, R. Simmons, and D. Hothem (1994). Quantifying Multispectral Image Interpretability. Proceedings of the International Symposium on Spectral Sensing Research.
[3]. Fonseca, L., Namikawa, L., Castejon, E., (2011). Image Fusion for Remote Sensing Applications. InTech.
[4]. Greer, J.D. and J. Caylor (1992). Development of an Environmental Image Interpretability Rating Scale. SPIE Vol. 1763 Airborne Reconnaissance XVL, 151 - 157.
[5]. Hothem, D., J.M. Irvine, E. Mohr, K.B. Buckley (1996). Quantifying Image Interpretabifity For Civil Users. Proceedings of the American Society of Photogrammetry and Remote Sensing Annual Meetings.
[6]. Leachtenauer, Jon C (1996). National Imagery Interpretability Rating Scales Overview and Product Description. ASPRS/ACSM Annual Convention & Exposition Technical Papers. Bethesda: ASPRS/ACSM, 1:262 - 272.
[7]. Maver, L.M., C.D. Erdman, K. Riehi (1995). Imagery Interpretability Ratings Scales. Presented to the Society for Information Display.
[8]. Mattia Crespi, Laura De Vendictis (2009). A Procedure for High Resolution Satellite Imagery Quality Assessment. Sensors, 9, 3289 - 3313; doi:10.3390/s90503289.
[10]. Ralf Reulke, Thomas Säuberlich (2014). Image quality of optical remote sensing data. Proceedings Volume 9250, Electro-Optical Remote Sensing, Photonic Technologies, and Applications VIII; and Military Applications in Hyperspectral Imaging and High Spatial Resolution Sensing II; 92500L. https://doi.org/10.1117/12.2068538.
[11]. Rafal. K. Mantiuk; Anna Tomaszewska; Radosław Mantiuk (1981). Comparison of four subjective methods for image quality assessment. COMPUTER GRAPHICS forum. Volume 0, Number 0 pp. 1 - 13.
[12]. Xichen Yang, Quansen Sun, Tianshu Wang (2017). An usability-based subjective remote sensing image quality assessment database. Signal, Image and Video Processing volume 11, pages 697 - 704.
[13]. Civil NIIRS Reference Guide USA (1996). The Imagery Resolution Assessments and Reporting Standards (IRARS) Committee.
[14]. Wald, L., Ranchin, T., Mangolini, M., (1997b). Fusion of satellite images of different spatial resolutions: assessing the quality of resulting images. Photogramm. Eng. Remote Sensing, 691 - 699.

Các tác giả

Giang Đặng Trường
longriver8x@gmail.com (Liên hệ chính)
Hưng Lê Quốc
Lâm Lê Thị Huệ
Yên Nguyễn Thị Mai
Đặng Trường, G., Lê Quốc, H., Lê Thị Huệ , L., & Nguyễn Thị Mai, Y. (2021). 01. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BỘ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỔ SẢN PHẨM ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ SIÊU CAO. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 3–14. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/324
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK

Trung Dương Thành, Tuấn Hoàng Anh, Dương Đỗ Văn
Abstract View : 53
Download :9