14. THỰC TRẠNG LẬP PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hằng Phạm Thị, Hằng Phạm Thị Thanh

Giới thiệu

Đánh giá thực trạng xây dựng phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những cơ sở quan trọng góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp. Bằng phương pháp thu thập, xử lí số liệu, kết hợp điều tra khảo sát thực địa cho thấy chỉ 89,47% doanh nghiệp có phương án sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, một số phương án sử dụng đất được phê duyệt với mục đích đất sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng đất được duyệt lại là hình thức giao không thu tiền sử dụng đất, tình trạng doanh nghiệp tự ý sử dụng thửa đất và đầu tư tài sản gắn liền với đất khi chưa được Nhà nước giao đất, chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn còn diễn ra.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018). Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/9/2018 hướng dẫn khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai.
[3]. Sở Tài chính tỉnh Bình Định (2018). Báo cáo kiểm toán việc quản lý sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
[4]. Thủ tướng chính phủ (2019). Quyết định số 26/2019/QĐ - TTg ngày 15 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thưc hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
[5]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2012). Quyết định 512/QĐ - CTUBND ngày 20/3/2012 về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015.
[6]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017). Quyết định 4460/QĐ - UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.
[7]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2019). Quyết định 1472 QĐ - UBND về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước.
[8]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2020). Văn bản số 3302/UBND - TH ngày 25/5/2020 kết quả giám sát tài chính năm 2019 tại các công ty có vốn nhà nước.
[9]. https://binhdinh.gov.vn.
[10]. https://stnmt.binhdinh.gov.vn.
[11]. https://stc.binhdinh.gov.vn.

Các tác giả

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
Hằng Phạm Thị Thanh
Phạm Thị, H., & Phạm Thị Thanh, H. (2021). 14. THỰC TRẠNG LẬP PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 126–138. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/320
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 84
Download :33