04. TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU DỄ PHÂN HỦY SINH HỌC TỪ TINH BỘT KHOAI TÂY

Thanh Phạm Duy, Như Trần Minh, Hà Giang Ngọc

Giới thiệu

Nhựa có nhiều ứng dụng và đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của con người. Việc sản xuất, sử dụng và thải bỏ nhựa đã gây nên mối nguy tiềm tàng và lâu bền đối với môi trường. Sản xuất các sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy sinh học với các chức năng tương tự như nhựa thông thường có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào nhựa truyền thống và góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Trong nghiên cứu này, tinh bột khoai tây được trộn với chất hóa dẻo là glycerol có nồng độ từ 10 - 40% để tổng hợp polyme phân hủy sinh học. Vật liệu sau khi tổng hợp được dùng để khảo sát các đặc điểm cơ học như độ bền kéo, độ dãn dài; phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier, độ hấp thu nước và khả năng phân hủy sinh học. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ bền kéo đạt giá trị cực đại 8,12 MPa khi nồng độ glycerol là 10%. Độ giãn dài cực đại của vật liệu đạt 45,35% khi nồng độ glycerol là 40%. Khi tăng hàm lượng glycerol giá trị độ bền kéo của vật liệu giảm, độ giãn dài tăng. Kết quả nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học của vật liệu cho thấy vật liệu có thể phân hủy sinh học hoàn toàn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Selvamurugan, M. and Sivakumar, P. (2019). Bioplastics - An eco - friendly alternative to petrochemical plastics. Current world environment, Vol. 14 (1): 49 - 59.
[2]. Arifin, B., Sugita, P. and Masyudi, D. E. (2016). Chitosan and lauric acid addition to corn starch - film based effect: Physical properties and antimicrobial activity study. Journal of chemistry and sciences, Vol. 14 (2): 529 - 544.
[3]. Thakur, S., Chaudhary, J., Sharma, B., Verma, A., Tamulevicicus, S., Thakur, V. K. (2018). Sustainability of bioplastics: Opportunities and Chanllenges. Current opinion in Green and Sustainable chemistry, Vol. 13: 68 - 75.
[4]. Abdullah, Z. W. and Dong Y. (2019). Biodegradable and water resistant Poly (vinyl) alcohol (PVA)/ starch (ST)/ glycerol (GL)/ halloysite nanotube (HNT) nanocomposite films for sustainable food packaging. Frontiers in materials, Vol. 6: 1 - 17.
[5]. Menzel C. (2014). Starch structure and usefulness in the production of packaging materials. Doctoral thesis, Swedish university of agricultural science, Sweden.
[6]. Sapei, L., Padmawijaya K. S., Sijayanti, O., Wardhana, P. J. (2015). The effect of banana starch concentration on the properties of chitosan -starch bioplastics. Journal of chemical and pharmaceutical research, Vol. 7: 101 - 105.
[7]. Abdullah, A. H. D., Pudjiraharti, S., Karina, M., Putri, O. D., Fauziyyah, R. H. (2019). Fabrication and characterization of sweet potato starch - based bioplastics plasticized with glycerol. Journal of biological Sciences, Vol. 19 (1): 57 - 64.
[8]. Rahman, S. M. M., Wheatley, C., Rakshit, S. K. (2003). Selection of sweet potato for high starch extraction. International journal of food properties, Vol 6, No 3, pp. 419 - 430.
[9]. Mendoza, A. J. (2015). Tartaric acid cross - linking of starch: effects of reaction conditions on the maximum tensile strength of cast plastic films. The journal of student science and technology, Vol. 8 (3): 41 - 47.
[10]. Fathanah, U., Lubis M. R., Muolana R. (2015). Biopolymer from starch and chitosan as bioplastic material for food packaging. Proceeding of the 5 th Annual international conference Syiah Kuala University, 44 - 49.
[11]. Mostafa N. A., Farag, A. A., Abo - dief, H. M., Tayed A. M. (2015). Production of biodegradable plastic from agricultural wastes. Arabian Journal of Chemistry Vol 11, 546 - 553.
[12]. Lubis, M., Harahap, M. B., Ginting, M. H., Sartika, M., Azmi, H, (2018). Production of bioplastic from avocado seed starch reinforced with microcrystalline cellulose from sugar palm fibers. Journal of engineering science and technology, Vol. 13 (2): 381 - 393.
[13]. Bergo, P. V. A., Carvalho, R. A., Sobral, P. J. A., Santos, R. M. C., Silva, F. B. R., Prison, J. M., Feria, J. S., Habitante, M. Q. B. (2008). Physical properties of edible films based on cassava starch as affected by the plasticizer concentration. Packaging technology and science, Vol. 21: 85 - 89.
[14]. Asianov, Y. (2019). Optimum volume ration of sorbitol and glycerol as plasticizer on bioplastic from Tapioca starch. University of Muhammadiyah Surakarta.
[15]. American Society for Testing and Materials G-21 - 09: Standard practice for determining resistance of synthetic polymeric materials to fungi. United states of America.
[16]. Kale, G., Kijchavengkul, T., Auras, R., Rubino, S. E. S. (2007). Compostability of bioplastic packaging materials: An overview. Macromolecular Bioscience Journals, Vol 7, 255 - 277.

Các tác giả

Thanh Phạm Duy
thanhpd@hufi.edu.vn (Liên hệ chính)
Như Trần Minh
Hà Giang Ngọc
Phạm Duy, T., Trần Minh, N., & Giang Ngọc, H. (2021). 04. TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU DỄ PHÂN HỦY SINH HỌC TỪ TINH BỘT KHOAI TÂY. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 38–46. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/310
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4