6. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG QUAN TRẮC HÀM LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG NHUỆ - ĐÁY

Khoa Thi Văn, Quang Nguyễn Tiến

Giới thiệu

Dữ liệu viễn thám có thể được sử dụng để quan trắc hàm lượng chất lơ lửng (SSC) trong các hệ thống sông nhỏ để cải thiện mức độ bao phủ dữ liệu, và hỗ trợ các trạm quan trắc truyền thống. Việc sử dụng thông tin thu thập bởi các cảm biến gắn trên vệ tinh để trích xuất dữ liệu mặt đất hoặc trong nước là một thử thách lớn. Nhiều nghiên cứu đã sử dụng ảnh vệ tinh để thu thập thông tin chất lượng nước, nhưng các trở ngại về độ phân giải đã hạn chế việc ứng dụng ở các hệ thống sông nhỏ. Trong nghiên cứu này, một thuật toán mới đã được phát triển để có thể nhanh chóng trích xuất thông tin SSC trong một hệ thống sông nhỏ ở miền Bắc Việt Nam từ dữ liệu vệ tinh Landsat 8. Dữ liệu thực đo và hệ số phản xạ được sử dụng trong bài toán hồi qui và xác định dải bước sóng phù hợp cho nghiên cứu. Band 3 (Green) và Band 4 (Red) đã chứng minh tính tương quan cao với SCC trong khoảng từ 15 đến 120 mg/l. Các phương trình thực nghiệm SSC (mg/l) = 4.853B4 – 4.493 và SSC (mg/l) = 6.511*B3 – 16.581 với B4 và B3 là phần trăm hệ số phản xạ cho thấy có thể được sử dụng là thuật toán để trích xuất thông tin SSC từ ảnh Landsat 8 OLI.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Allen et al. (2012). METRICtm Mapping Evapotranspiration at High Resolution using Internalized Calibration at High Resolution using Internalized Calibration. Applications Manual for Landsat Satellite Imagery. Version 2.0.8. University of Idaho. Kimberly, Idaho.
2. Caio C. de Araujo Barbosa et al., (2015). Remote sensing of ecosystem services: A systematic review. Ecological Indicators 52 (2015) 430 - 443.
3. Curran, P.J. and E.M.M. Novo. (1988). The relationship between suspended sediment concentration and remotely sensed spectral radiance: A review, Journal of Coastal Research 4: 351-368.
4. DEWHA (2009). Ecosystem Services: Key Concepts and Applications. Occasional Paper No 1, Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Canberra.
5. ICEM (2007). Improving Water Quality in the Day/Nhue River Basin, Vietnam: Capacity Building and Pollution Sources Inventory, p.13 – 41.
6. Jerry C. Ritchie and Charles M. Cooper (1991). An Algorithm for Estimating Surface Suspended Sediment Concentrations With Landsat MSS Digital Data. Water Resources Bulletin. American Water Resources Association. Vol. 27, No.3
7. Jerry C. Ritchie and Frank R. Schiebe (2000). Chapter 13. Water Quality. Remote Sensing in Hydrology and Water Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 486 pages.
8. Kilham, N. E., D. Roberts, and M. B. Singer (2012). Remote sensing of suspended sediment concentration during turbid flood conditions on the Feather River, California - A modelling approach. Water Resour. Res., 48, W01521.
9. Liqin Qu (2014). Remote Sensing Suspended Sediment Concentration in the Yellow River. Doctoral Dissertations. University of Connecticut Graduate School, 145 pages.
10. Han et al. (1994). The spectral responses of algal chlorophyll in water with varying levels of suspended sediment, International Journal of Remote Sensing, 15:18, 3707-3718.
11. MA (2005). Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Washington, DC, Island Press.
12. Pavelsky, T. M., and L. C. Smith (2009). Remote sensing of suspended sediment concentration, flow velocity, and lake recharge in the Peace-Athabasca Delta, Canada, Water Resour. Res., 45, W11417, doi:10.1029/2008WR007424.
13. Ritchie, J.C. et al. (1974). The relationship of reflected solar radiation and the concentration of sediment in the surface water of reservoirs. Remote Sensing of Earth Resources Vol. III (F. Shahrokhi, editor), The University of Tennessee Space Institute, Tullahoma, TN, pp. 57-72.
14. Ritchie, J.C. et al., (1994). Chlorophyll measurements in the presence of suspended sediment using broad band spectral sensors aboard satellites. J. Freshwater Ecol. 9, 197-206.
15. Ritchie, J.C. et al., (2003). Remote Sensing Techniques to Assess Water Quality. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing Vol. 69, No. 6.
16. Ritchie, J.C., F.R. Schiebe, and J.R. McHenry (1976). Remote sensing of suspended sediment in surface water, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 42:1539-1545.
17. Suif, Z., et al., (2016). Spatio-temporal patterns of soil erosion and suspended sediment dynamics in the Mekong River Basin, Sci Total Environ (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.12.134
18. U.S. Army Corps of Engineers (2011). Remote Sensing for Inland Water Quality Monitoring: A U.S. Army Corps of Engineers Perspective. Water Operations Technical Support Program. ERDC/EL TR-11-13.
19. Zhubin et al., (2015). Landsat-Based Long-Term Monitoring of Total Suspended Matter Concentration Pattern Change in the Wet Season for Dongting Lake, China. Remote Sens. 2015, 7, 13975-13999; doi:10.3390/rs71013975
20. Wang et al., (2009). Retrieval of suspended sediment concentrations in large turbid rivers using Landsat ETM+: an example from the Yangtze River, China. Earth Surf. Process. Landforms 34, 1082–1092.

Các tác giả

Khoa Thi Văn
tvlkhoa@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Quang Nguyễn Tiến
Thi Văn, K., & Nguyễn Tiến, Q. (2017). 6. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG QUAN TRẮC HÀM LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG NHUỆ - ĐÁY . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 45–56. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/31
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI

Thanh Nguyễn Ngọc, Lân Vũ Văn, Lân Nguyễn Hồng
Abstract View : 85
Download :26

3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TỚI ĐỢT MƯA LỚN TỪ 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF

Phong Nguyễn Bình, Thăng Vũ Văn, Thức Trần Duy, Anh Vũ Thế, Hiệp Nguyễn Văn
Abstract View : 85
Download :31