17. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP, THỰC HIỆN QUY HOẠCH TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Yến Nguyễn Thị Hải

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả lập và thực hiện các loại hình quy hoạch tại khu vực đô thị hiện nay trên cả nước. Việc lập và thực hiện quy hoạch tại đô thị còn một số hạn chế, vướng mắc nhưng về cơ bản thực hiện tốt, là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ở các địa phương, công tác quản lý, sử dụng đất đai nói chung, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị nói riêng đạt được những kết quả quan trọng. Bài báo sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp và phương pháp chuyên gia, trên cơ sở số liệu thu thập được, áp dụng các phương pháp này để đánh giá kết quả nghiên cứu. Để nâng cao hiệu quả việc lập và thực hiện các loại hình quy hoạch tại đô thị cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp về thực thi chính sách pháp luật của các cấp chính quyền, giải pháp về các nội dung quản lý, sử dụng đất đô thị.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Thế Bá (2004). Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
[2]. Chính phủ (2019). Báo cáo số 143/BC-CP ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013.
[3]. Võ Văn Lợi (2015). Quản lý nhà nước đối với đất đô thị của thành phố Đà Nẵng. Luận án tiến sĩ.
[4]. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH141.
[5]. Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
[6]. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Luật Quy hoạch số 35/2018/QH14.

Các tác giả

Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Thị Hải, Y. (2020). 17. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP, THỰC HIỆN QUY HOẠCH TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 158–166. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/304
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33