13. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoài Trần Thị Thu

Giới thiệu

Đấu giá quyền sử dụng đất là công tác nhằm huy động nguồn lực đất đai vào quá trình phát triển đất nước. Đây là hình thức đóng góp quan trọng trong việc tạo lập sự ổn định, minh bạch trong hoạt động giao đất, cho thuê đất; làm cơ sở để Nhà nước và xã hội xác định được giá trị xác thực của đất; giúp cho Nhà nước huy động được tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc đấu giá quyền sử dụng đất cũng còn gặp không ít khó khăn về quy trình, thủ tục thực hiện và còn một số tồn tại trong xác định giá sàn của các thửa đất, tình trạng đầu cơ đất trong đấu giá vẫn còn xảy ra. Mặt khác, công tác quản lý sử dụng đất sau đấu giá chưa chặt chẽ dẫn đến chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng của người trúng đấu giá, chậm xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt. Xuất phát từ thực tế đó bài báo đề cập đến thực trạng và nâng cao hiệu quả tính công khai và minh bạch trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp cho công tác này.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài chính (2015). Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, ngày 04/4/2015 Quy định việc tổ chức thực hiện giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
[3]. Chính phủ (2010). Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
[4]. Quốc hội (2013). Luật Đất đai năm 2013. Nxb Chính trị Quốc gia.
[5]. Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông (2016). Báo cáo Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2016 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hà Đông.
[6]. Ủy ban nhân dân quận Hà Đông (2019). Báo cáo tổng kết phát triển kinh tế xã hội quận Hà Đông năm 2019 và định hướng kinh tế xã hội năm 2020.

Các tác giả

Hoài Trần Thị Thu
ttthoai@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Thị Thu, H. (2020). 13. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 123–132. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/300
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 79
Download :27