06. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THÁI BÌNH, VIỆT NAM

Minh Thái Thị Thanh, Hòe Vương Thị

Giới thiệu

Thái Bình là một tỉnh nông nghiêp, sinh kế người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với khoảng 63 - 65% lực lượng lao động. Việc sản xuất nông nghiệp của tỉnh phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây có sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như: nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại, bão và áp thấp nhiệt đới,… Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa trên toàn tỉnh. Mục tiêu của bài báo là đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa tại tỉnh Thái Bình bằng mô hình Aquacrop. Kết quả nghiên cứu cho thấy với kịch bản RCP4.5 năng suất lúa đông xuân tăng 0,74 - 0,92 tấn/ha so với kịch bản nền trong thời kỳ đầu; thời kỳ 2046 - 2065 năng suất lúa đạt 0,82 - 0,98 tấn/ha; thời kỳ cuối năng suất lúa đạt 0,91 - 1,09 tấn/ha. Trong đó, thành phố Thái Bình tăng thấp nhất, huyện Đông Hưng, Hưng Hà và Tiền Hải mức tăng cao trong cả ba thời kỳ. Với kịch bản RCP8.5, năng suất lúa tăng cao ở 2 thời kỳ cuối, giảm nhẹ ở thời kỳ đầu so với kịch bản nền. Thành phố Thái Bình và huyện Thái Thụy năng suất lúa tăng ít, huyện Đông Hưng và Tiền Hải năng suất tăng cao hơn kịch bản nền.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Lê Tuấn Anh (2011). Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[2]. Hoàng Minh Hoàng và cộng sự (2015). Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và nước tưới thay đổi lên năng suất lúa ở phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
[3]. Nguyễn Thị Thúy Mai (2018). Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Luận án tiến sĩ.
[4]. Nguyễn Hữu Quyền và cộng sự (2019). Chương trình nghiên cứu BĐKH, nông nghiệp và an ninh lương thực.
[5]. Steduto P., T.C. Hsiao, D. Raes, E. Fereres, G., G. Izzi, L. Heng and J. Hoogeveen. (2011). Performance review of Aquacrop - The fao crop water productivity model. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage. Tehran, Iran. P 321 - 348.
[6]. Đặng Thị Bé Thơ (2013). Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Luận văn Thạc sĩ.
[7]. Thái Minh Tín và cộng sự (2017). Đánh giá tính tổn thương đối với đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu cho các tỉnh ven biển Đông đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, DOI:10.22144/ctu.jsi.2017.040.
[8]. Mai Văn Trịnh và cộng sự (2011). Ảnh hưởng của BĐKH đến năng suất một số cây lương thực chính. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[9]. Vương Tuấn Huy và cộng sự (2013). Ứng dụng mô hình Aquacrop mô phỏng năng suất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu thay đổi tại vùng bắc quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu. Viện nghiên cứu BĐKH, Trường Đại học Cần Thơ.
[10]. https://www.ipcc.ch/

Các tác giả

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hòe Vương Thị
Thái Thị Thanh, M., & Vương Thị, H. (2020). 06. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THÁI BÌNH, VIỆT NAM . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 47–54. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/293
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả