06. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SINH KẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thương Nguyễn Thị Hoài, Lam Mai Hương

Giới thiệu

Biến đối khí hậu đang là vấn đề cấp bách, đang tác động ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng tới môi trường tự nhiên, hoạt động kinh tế - xã hội của con người. Nghiên cứu này đã bước đầu đánh giá được những mức độ ảnh hưởng khác nhau của biến đối khí hậu thông qua nhận thức của người dân tới một số hoạt động sinh kế tại tỉnh Điện Biên gồm trồng trọt, chăn nuôi, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Bài báo sử dụng phương pháp thu thập và tổng hợp số liệu, phương pháp khảo sát thực địa, từ đó phân tích và xử lý số liệu đã thu thập và điều tra được. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng lũ lụt và rét đậm là nguyên nhân gây ảnh hưởng nhiều nhất đến các hoạt động sinh kế, bên cạnh đó là hạn hán và bão, sương muối, mưa thay đổi thất thường và nắng nóng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã tìm hiểu được các mô hình được người dân đã và đang áp dụng trong từng lĩnh vực sản xuất để thích ứng với biến đối khí hậu tại địa phương như thay đổi giống cây trồng vật nuôi, thay đổi phương thức sản xuất, đầu tư vào việc nâng cao về kỹ thuật, đa dạng hóa sinh kế. Các mô hình này đã cho thấy tính chủ động của người dân trước những tác động của biến đối khí hậu, tuy cách tiến hành vẫn mang tính tự phát, thiếu tính đồng bộ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giúp người dân thích ứng và đảm bảo khả năng sinh kế trong bối cảnh biến đối khí hậu.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên Môi trường (2010). Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của BĐKH ở Miền Trung Việt Nam. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội.
[3]. Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Kim Tuyên, Đặng Quang Thịnh, Phạm Bảo Long (2018). Đánh giá tác động của BĐKH đến tình hình ngập lụt ở thành phó Nam Định. Tạp chí Khoa học BĐKH số 5, tháng 3/2018, 51.
[4]. Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học và BĐKH (2007). Mối liên quan tới Đói nghèo và Phát triển bền vững. Hà Nội.
[5]. Đinh Ngọc Linh (2018). Phát triển bảo hiểm thiên tai nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Đài Loan. Viện chiến lược và chính sách tài chính.
[6]. Đinh Vũ Thanh (2013). Tác động và giải pháp ứng phó với BĐKH của ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Nội.
[7]. Lương Ngọc Thúy và Phan Đức Nam (2015). Tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và di cư của người nông dân. Tạp chí Xã hội học.
[8]. UBND tỉnh Điện Biên (2018). Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2018.

Các tác giả

Thương Nguyễn Thị Hoài
nththuong.mt@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lam Mai Hương
Nguyễn Thị Hoài, T., & Mai Hương, L. (2020). 06. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SINH KẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 52–62. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/261
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4