14. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC LÝ LUẬN GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Thủy Vũ Thị Thanh

Giới thiệu

“Lý luận gắn liền với thực tiễn” là một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát thành lý luận trong hoạt động thực tiễn nước ta và đã trở thành định hướng cho công tác đổi mới phương pháp giáo dục- đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đảng cộng sản Việt Nam, BCHTW, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận chính trị và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014, tr.2
[2]. Hồ Chí Minh (2011). Toàn thí. Nxb Chính tr(2011). am, BCHTW, Nghị quyết của
[3]. Đ3]. Chính tr(2011). am, BCHTW, Nghị quyết của Bộ Chính K3]. Chính tr(2011). am, BCHTW, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý lu trong hệ thống giáo dục quốc dân (số 94-KL/TW, ngày 28 tháng 03 năm 2014), tr.1.

Các tác giả

Thủy Vũ Thị Thanh
vttthuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Vũ Thị Thanh, T. (2017). 14. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC LÝ LUẬN GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 104–108. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/25
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.