04. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH

Khánh Đào Văn, Hiệp Đõ Như

Giới thiệu

Nghiên cứu được tiến hành trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nhằm xác định hiệu quả việc sử dụng đất nông nghiệp và xác lập mô hình kinh tế sinh thái thông qua việc điều tra, đánh giá trên các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Với phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu thứ cấp và sơ cấp bằng phỏng vấn nông hộ; việc đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại hình sử dụng đất chính đại diện cho huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy toàn huyện có 07 loại hình sử dụng đất (LUT) với 24 kiểu sử dụng đất. Trên địa bàn huyện loại hình sử dụng đất chuyên rau – màu, hoa, cây cảnh đều mang lại hiệu quả kinh tế cao; về hiệu quả xã hội, loại hình sử dụng đất rau- màu thu hút nhiều công lao động nhất; các loại hình sử dụng đất chuyên lúa, chuyên cá, và cây lâm nghiệp đều có ảnh hưởng ít đến môi trường. Như vậy, các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá đóng góp quan trọng trong phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và giá trị gia tăng. Kết quả đạt được nhằm phục vụ công tác quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn huyện có hiệu quả cao nhất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Văn Sánh, (2009). An ninh lương thực quốc gia: Nhìn từ khía cạnh nông dân trồng lúa và giải pháp liên kết vùng và tham gia “4 nhà” tại vùng ĐBSCL. Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí khoa học, 12:171-181.
[2]. Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Bé Ba, (2011). An ninh lương thục vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trường ĐH Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học, 32.
[3]. Đặng Kim Sơn, Trần Công Thắng, (2001). Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở một số nước Đông Nam Á. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 274: 60-69.
[4]. Bùi Nữ Hoàng Anh, (2013). Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp tại Yên Bái giai đoạn 2012-2020. Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên.
[5]. Nguyễn Văn Bài, Nguyễn Thị Vòng, (2006). Các loại hình sử dụng đất và định hướng sử dụng đất huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tạp chí khoa học đất, 25(58).
[6]. Nguyễn Cao Huần (2005). Đánh giá cảnh quan theo tiếp cận kinh tế - sinh thái. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.
[7]. UBND huyện Tiên Du (2018). Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
[8]. UBND huyện Tiên Du (2018b). Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tiên Du.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiệp Đõ Như
Đào Văn, K., & Đõ Như, H. (2020). 04. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (31), 28–41. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/244
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả