13. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

Mẫn Đào Đức

Giới thiệu

Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực thi chính sách pháp luật nói chung thì các quy định pháp luật về đất đai đã được xã hội thừa nhận và có nhiều đóng góp to lớn cho quá trình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, các quan hệ đất đai cũng không ngừng vận động, đòi hỏi chính sách pháp luật về đất đai cần phải tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để bắt kịp với quá trình phát triển, với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng trong tình hình mới.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
[2]. Báo cáo đánh giá 2 năm thi hành Luật đất đai năm 2013.

Các tác giả

Mẫn Đào Đức
ddman.monre@gmail.com (Liên hệ chính)
Đào Đức, M. (2017). 13. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 96–103. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/24
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.