15. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Hằng Phạm Thị, Hiền Bui Thị Diệu, Nguyệt Phan Như

Giới thiệu

Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất cơ sở tôn giáo là một trong những cơ sở quan trọng góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất cơ sở tôn giáo. Bằng phương pháp thu thập, xử lí số liệu, kết hợp điều tra khảo sát thực địa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra trên địa bàn thành phố Quy Nhơn hiện có 101 cơ sở tôn giáo đang hoạt động hợp pháp, tập trung tại 14 phường, 4 xã của thành phố. Tôn giáo chính gồm Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Tin lành. Trong quá trình sử dụng đất, vẫn còn nhiều cơ sở tôn giáo đang hoạt động nhưng không được công nhận một cách hợp pháp, tình trạng cho mượn đất không có giấy tờ của các cơ sở tôn giáo, tình trạng lấn chiếm đất đai vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Kết quả điều tra, khảo sát thực địa 34 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn cho thấy: Có 44,44% cơ sở tôn giáo cho các tổ chức, cá nhân mượn đất nhưng không đòi lại được, làm phát sinh tranh chấp, 44,44% cơ sở tôn giáo bị lấn chiếm đất đai.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quỳnh Anh (2016). Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai của cơ sở tôn giáo. Quảng Trị.
[2]. Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết 25-NQ/TW của hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác tôn giáo vào năm 2003, Hà Nội.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai, Hà Nội.
[4]. Chính phủ (2017). Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, Hà Nội.
[5]. Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Hà Nội.
[6]. David W.Owen (1997). Land - Use Regulation of Religious Uses - Planning and Zoning, The University of North Caralina at Chapel Hill.
[7]. Đỗ Thị Kim Định (2014). Thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
[8]. Quốc hội, Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Hà Nội.
[9]. Quốc hội, Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Luật Đất đai, Hà Nội.
[10]. Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị (2012). Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo ở tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp về đất đai các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị.
[11]. Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo (2018). Báo cáo tổng kết về hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn 2018.
[12]. Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo (2016). Thống kê cơ sở Cao đài trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
[13]. Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo (2016). Thống kê cơ sở Tin Lành, Minh sư đạo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
[14]. Ủy ban thường vụ Quốc hội (2004). Pháp lệnh 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 về Tín ngưỡng Tôn giáo.
[15]. Nguyễn Thị Tố Uyên (2016). Luật đất đai 2013 về đất của cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
[16]. https://quynhon.gov.vn/index.php/home/van-hoa/171-co-so-ton-giao.html.

Các tác giả

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiền Bui Thị Diệu
Nguyệt Phan Như
Phạm Thị, H., Bui Thị Diệu, H., & Phan Như, N. (2020). 15. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 117–126. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/239
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 79
Download :27