12. PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ MẬT ĐỘ LƯỚI SÔNG PHỤC VỤ PHÂN VÙNG LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM

Minh Đặng Tuyết

Giới thiệu

Những năm gần đây, lũ lụt ở miền Trung nói chung và lưu vực sông Lam nói riêng xảy ra thường xuyên với thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn về người, của cải và môi trường sinh thái. Việc phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do lũ đang là một vấn đề cấp bách được nhiều tổ chức và các nhà khoa học trên thế giới cũng như Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Để tìm ra được giải pháp hạn chế lũ lụt phù hợp và hiệu quả hơn, cần phải phân tích và nghiên cứu các nguyên nhân tác động trực tiếp đến lũ như độ dốc, lượng mưa, mật độ lưới sông, thổ nhưỡng, thực phủ,... Việc thực hiện các giải pháp sẽ dễ dàng hơn nếu các chỉ số liên quan đến các nguyên nhân này thể hiện trên bản đồ với các mức độ nguy cơ tương ứng. Bài báo này sẽ trình bày quy trình xây dựng bản đồ mật độ lưới sông với dữ liệu đầu vào là mô hình số độ cao và bản đồ hệ thống sông suối lưu vực sông Lam. Đây sẽ là các tài liệu có ích cho việc phân vùng nguy cơ và cảnh báo lũ trong khu vực nghiên cứu.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2012). Thông tư “Hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng’’.
[2]. Đỗ Đức Dũng (2009). Chuyên đề phương pháp xác định lưu vực sông.
[3]. Trần Duy Kiều (2015). Đề tài nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dụng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ.
[4]. Yanli Zhang, Matthew McBroom, Jason Grogan, and I-Kuai Hung (2011). Snappỉng a Pour Point for Watershed Délinéation in ArcGIS Hydrologie Analysis.
[5]. http://www.hydroeurope.org/ jahia/webdav/site/hydroeurope/users/ scarceri/public/ArcGis%20Technical%20 Report%20-%20Team%20Six.pdf

Các tác giả

Minh Đặng Tuyết
dtminh@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Đặng Tuyết, M. (2017). 12. PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ MẬT ĐỘ LƯỚI SÔNG PHỤC VỤ PHÂN VÙNG LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 89–95. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/23
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.