02. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI XÃ TÂN THẠNH, HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Giao Nguyễn Thanh, Ái Tạ Thị Mỹ, Nhiên Huỳnh Thị Hồng

Giới thiệu

Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang chịu những tác động tiêu cực như xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước mặt, lũ lụt, hạn hán kéo dài, cạn kiệt nước ngọt. Đặc biệt, xâm nhập mặn làm thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Điều này làm gia tăng việc sử dụng nước giếng, từ đó làm suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất. Bài báo được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp các hộ dân về hiện trạng sử dụng và chất lượng nước, đồng thời tiến hành thu 06 mẫu nước để đánh giá chất lượng nước thông qua các chỉ số lý hóa tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy khu vực có đến 98% hộ dân đã lắp đặt hệ thống nước máy và đang trong quá trình sử dụng. Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước máy cho mục đích ăn uống và sinh hoạt lần lượt là 56,7% và 83,3%. Đa phần người dân hài lòng về chất lượng nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt, nhưng không hài lòng về chất lượng nước cho sản xuất. Bên cạnh đó, kết quả phân tích 06 mẫu nước cho thấy các chỉ tiêu TSS, BOD5 và Coliform vượt mức cho phép tiêu chuẩn chất lượng nước mặt khi so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1). Cần tiếp tục quan trắc, theo dõi chất lượng nước mặt và nâng cao công tác quản lý tại địa phương để cải thiện những mặt chưa hợp lý.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Cosslett, T.L. and Cosslett, P.D. (2014). Water Resources and Food Security in the Vietnam Mekong Delta. Natural Resource Management and Policy, 44.
[2]. Smajgl, A., Toan, T.Q., Nhan, D.K., Ward, J., Trung, N.H., Tri, L.Q, Tri, V.P.D. and Vu, P.T (2015). Responding to rising sea levels in the Mekong Delta. Nature Climate Change 5. 2015:167 - 174.
[3]. Đoàn Thu Hà (2014). Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học trường Đại học Thủy lợi. Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. 46:34 - 40.
[5]. T.P. Ha, Carel Dieperink, Van Pham Dang Tri, Henriëtte S. Otter, Piet Hoekstra (2017). Governance conditions for adaptive freshwater management in the Vietnamese Mekong Delta. Journal of Hydrology. 557:116 - 127.
[6]. Nguyễn Ngọc Ngân, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Minh Trí và Văn Phạm Đăng Trí (2017). Hiện trạng sử dụng và quản lý tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu. 2: 18 - 28.
[7]. IUCN (2011). Groundwater in the Mekong Delta. MeKong water dialogues. Page 1 - 12.
[8]. Đoàn Thu Hà (2013). Đánh giá hiện trạng cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp phát triển. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủy Lợi. Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. 43:3 - 10.
[9]. Bộ Y tế (2009). QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
[10]. Đoàn Thế Lợi và Đào Quang Khải (2012). Quản lý tài nguyên nước và nhiệm vụ đối với công tác nhiệm vụ đối với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo về kinh tế và quản lý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 08.
[11]. American Public Health Association (APHA) (1998). Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater. Washington D C, APHA/AWWA/WEF.
[12]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011). Thông tư 29/2011/TT-BTNMT - Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.
[13]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Thông tư 21/2012/TT-BTNMT – Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
[14]. Bộ Khoa học và Công nghiệ (2011). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và Kỹ thuật lấy mẫu.
[15]. UBND TP. Cần Thơ (2016). Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thới Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[16]. Mai Thị Huỳnh Nhạn (2014). Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt. Nghiên cứu thí điểm tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản lú Tài nguyên và Môi trường. 103 trang.
[17]. Pitt, M.M. and Sumodiningrat, G. Risk (1991). Schooling and the Choice of Seed Technology in Developing Countries: A Meta-Profit Function Approach. International Economic Review. 32(2): 457-473.
[18]. Vũ Mai Linh. Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lớn, quy mô 2.400 con”. Luận văn tốt nghiệp đại học. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
[19]. Bộ Khoa học và Công nghệ (2011). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8641:2011 - Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.
[20]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
[21]. Bộ Thủy sản (2014). Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. 17 trang.
[22]. Lê Trình (1997). Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. 746 trang.
[23]. Boyd, C.E. (1998). Water quality for pond Aquaculture. Deparment of Fisheries and Allied Aquacultures. Auburn University, Alabama 36849 USA. 37 pp.
[24]. Nhien, H. T., & Nguyen, G. T. (2019). Environmental Soil, Water, and Sediment Quality of Dong Thang Landfill in Can Tho City, Vietnam. Applied Environmental Research, 41(2), 73-83.
[25]. Nguyễn Thị Kim Liên, Lâm Quang Huy, Dương Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú và Vũ Ngọc Út (2016). Chất lượng nước trên sông chính và sông nhánh thuộc tuyến sông Hậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2016, 43(a), 68 - 79.
[26]. Bộ Tài nguyên và Môi trường. QCVN 38:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sông thủy sinh.
[27]. Thủ tưởng Chính phủ (2016). Quyết định 1980/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Các tác giả

Giao Nguyễn Thanh
ntgiao@ctu.edu.vn (Liên hệ chính)
Ái Tạ Thị Mỹ
Nhiên Huỳnh Thị Hồng
Nguyễn Thanh, G., Tạ Thị Mỹ, Ái, & Huỳnh Thị Hồng, N. (2020). 02. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI XÃ TÂN THẠNH, HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 10–20. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/226
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31