09. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ MỞ RỘNG CÁC ĐẢO NHÂN TẠO KHÓ TIẾP CẬN THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, VIỆT NAM

Thành Nguyễn Sách, Dương Đỗ Văn

Giới thiệu

Hiện nay, sự phát triển của công nghệ GIS và viễn thám đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là giám sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong những năm gần đây các quốc gia xung quanh biển Đông (đặc biệt là Trung Quốc) đã không ngừng phát triển mở rộng các đảo nhân tạo, chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Bởi vậy, với các nguồn dữ liệu đa độ phân giải, đa thời gian, việc áp dụng công nghệ GIS và viễn thám đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực nhằm giám sát sự thay đổi các khu vực đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Bài báo này, nhóm tác giả xây dựng quy trình đánh giá sự mở rộng các đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam dựa trên các nguồn thông tin dữ liệu viễn thám đa chiều, kết hợp các phép xử lý, phân tích GIS.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa (2018) .Tài liệu Tuyên truyền biển đảo năm 2018.
[2]. Liu Zhen in Beijing (2019). China builds rescue centre on artificial Spratly island in South China Sea. South China Morning Post, xem tại https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2184351/china-builds-rescue-centre-artificial-spratly-island-south.
[3]. Japan Ministry of Defense (2019). China’s Activities in the South China Sea (China’s development activities on the features and trends in related countries).
[4]. S. Baillarin, Sophie Lacherade, Philippe Martimort, Francois Spoto (2012). Sentinel-2 level 1 products and image processing performances. Centre National d’Etudes Spatiales, Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Toulouse, France, European Space Agency, European Space Agency. DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXIX-B1-197-2012.
[5]. https://amti.csis.org/cuarteron-reef/.
[6]. Wikipedia. Cuarteron Reef. Xem tại https://en.wikipedia.org/wiki/Cuarteron_Reef.
[7]. Wikipedia. Fiery Cross Reef. https://en.wikipedia.org/wiki/Fiery_Cross_Reef.
[8]. Global Mapper version 15.0 (2013). GlobalMapperHelp. Blue Marble Geographics.
[9]. QGIS Project (2019). QGIS User Guide Release 2.18.
[10]. Krista White. Getting Started with Google Earth.
[11]. Google Earth Pro (2016). A tutorial.
[12]. Qgis tutorial compiled.

Các tác giả

Thành Nguyễn Sách
Dương Đỗ Văn
dvduong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Sách, T., & Đỗ Văn, D. (2020). 09. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ MỞ RỘNG CÁC ĐẢO NHÂN TẠO KHÓ TIẾP CẬN THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (29), 79–85. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/219
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK

Trung Dương Thành, Tuấn Hoàng Anh, Dương Đỗ Văn
Abstract View : 45
Download :5