18. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hòa Trần Thị

Giới thiệu

Hoài Đức là một huyện ven đô của thành phố Hà Nội. Trong những năm gần đây, huyện Hoài Đức có tốc độ phát triển đô thị hóa vô cùng mạnh mẽ. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức kinh tế ngày một cao. Nghiên cứu đã sử dụng 03 phương pháp nghiên cứu, kết quả đã xác định được trên địa bàn huyện Hoài Đức có 876 tổ chức kinh tế đăng ký hoạt động, chia làm 4 nhóm: Tổ chức kinh tế có 100% vốn Nhà nước; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư Nhà nước; Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn tư nhân, cổ phần với diện tích đang sử dụng là 1.327,33 ha, chiếm 15,63% tổng diện tích đất toàn huyện. Trong 876 tổ chức được tổng hợp có 42/876 tổ chức chiếm 4,79% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm là 108,04 ha). Nhằm đánh giá chi tiết các vấn đề về quản lý và sử dụng nghiên cứu đã điều tra 50/876 tổ chức kinh tế. Từ những phân tích, đánh giá nghiên cứu đã đưa ra 03 nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đạt hiệu quả cao nhất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009). Kết quả kiểm kê quỹ đất đai năm 2014.
[2]. Chính phủ (2007). Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg về kiểm kê quỹ đất đang quản lý sử dụng của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
[3]. UBND huyện Hoài Đức (2018). Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và nhiệm vụ công tác quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế tại huyện Hoài Đức.
[4]. UBND huyện Hoài Đức (2018). Kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức đang quản lý, sử dụng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
[5]. Văn phòng đăng ký đất đai Hoài Đức (2018). Kết quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện năm 2018.

Các tác giả

Hòa Trần Thị
tthoa.qldd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Thị, H. (2019). 18. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 129–136. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/209
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.