14. QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CÁC BƯỚC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁM SÁT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

Anh Ninh Thị Kim, Hà Lê Thị Thu

Giới thiệu

Bản đồ giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở khoanh định quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện giao đất, cho thuê đất và kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất. Thông qua bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng các loại đất đã được chuyển đổi mục đích phù hợp với quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chính vì vậy việc tuân thủ các quy định chung và thực hiện các bước thành lập bản đồ giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách khoa học sẽ tạo điều kiện để có công cụ quản lý đất đai chính xác, khoa học nhất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Hà Nội.
[2]. Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hà Nội.
[3]. Công văn số 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 16 tháng 12 năm 2012 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương về việc hướng dẫn về quy hoach, kế hoạch sử dụng đất.

Các tác giả

Anh Ninh Thị Kim
Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Ninh Thị Kim, A., & Lê Thị Thu, H. (2019). 14. QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CÁC BƯỚC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁM SÁT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 123–125. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/190
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>