08. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC VẬT SÔNG CẦU ĐẾN DÒNG CHÍNH SÔNG PHAN - CÀ LỒ TRONG MÙA LŨ

Minh Hoàng Thị Nguyệt

Giới thiệu

Hàng năm trên lưu vực sông Phan - Cà Lồ vào mùa mưa lũ, hiện tượng úng ngập xảy ra thường xuyên, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến úng ngập là do ảnh hưởng của nước vật hay còn gọi là dòng chảy ngược từ sông Cầu chảy về sông Cà Lồ [4]. Khi mưa lũ xuất hiện trên lưu vực, dòng chảy trong sông tiêu thoát về phía hạ lưu đến sông Cầu lại gặp dòng chảy sông Cầu chảy ngược trở lại từ hạ lưu gây ra hiện tượng nước vật, điều đó sẽ dẫn tới dòng chảy trong sông không tiêu thoát được, gây ra úng ngập phía hạ lưu trên lưu vực sông Phan - Cà Lồ. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học phân tích và làm rõ ảnh hưởng của nước vật trên lưu vực trong 2 trận lũ 2006 và 2008, đây là hai trận lũ có đảm bảo số liệu đo đạc và điều tra phục vụ nghiên cứu. Dựa trên cơ sở số liệu KTTV, địa hình, mặt cắt trên lưu vực, sử dụng công cụ mô hình tính toán mô phỏng lại dòng chảy trên sông trong 2 trận lũ 2006, 2008 để xác định thời điểm và các vị trí xuất hiện nước vật. Nghiên cứu trong bài báo sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về tiêu thoát nước và lũ lụt trên lưu vực sông Phan - Cà Lồ.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1].Sở Kế hoạch Đầu tư (2015). Báo cáo đánh giá tác động môi trường Vĩnh Phúc.
[2]. CụcThống kê tỉnh Vĩnh Phúc (2014). Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014, NXB Thống kê, Hà Nội.
[3]. Đoàn Trung Lưu (2008). Quy hoạch giải pháp tiêu tổng thể sông Phan - Cà Lồ tỉnh Vĩnh Phúc. Trường Đại học Thuỷ lợi.
[4]. Hoàng Thị Nguyệt Minh (2009). Một số vấn đề cần trao đổi về hiện trạng tiêu úng thoát lũ lưu vực sông Phan - Cà Lồ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 585, tháng 9/2009.

Các tác giả

Minh Hoàng Thị Nguyệt
htnminh.tnn@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hoàng Thị Nguyệt, M. (2017). 08. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC VẬT SÔNG CẦU ĐẾN DÒNG CHÍNH SÔNG PHAN - CÀ LỒ TRONG MÙA LŨ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 57–64. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/19
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 109
Download :27